Kognitiv neurovetenskap, 6 hp

Cognitive Neuroscience, 6 credits

729G13

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Carine Signoret

Kursansvarig

Carine Signoret

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2022) 202213-202222 Svenska Linköping O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika metoder i kognitiv neurovetenskap, inklusive studier av neuropsykologiska patienter och med särskilt fokus på hjärnavbildningstekniker
 • redogöra för hjärnans och nervsystemets utveckling, uppbyggnad och funktion
 • redogöra för och reflektera kritiskt kring neuropsykologiska och neurobiologiska begrepp i relation till kognition
 • redogöra för de vanligast förekommande kognitiva neuropsykologiska avvikelserna
 • använda grundläggande hjärnavbildningsteknik
 • tillämpa kunskaper om neuropsykologi och neurobiologi på kognitiva funktioner med ett kritiskt och etiskt förhållningssätt
 • relatera kunskap inom kognitiv neurovetenskap till fenomen och föreställningar inom samhälle och populärvetenskap
 • kritisk reflektera kring vetenskaplig litteratur inom kognitiv neurovetenskap

Kursinnehåll

Kursen är dividerat i fyra huvudämnen: neuroanatomi, sensorisk bearbetning, information bearbetning och kommunikation. I kursen behandlas grundläggande neuropsykologi och neurobiologi. Kursen behandlar hjärnans struktur och kognitiva funktioner i till exempel perception, uppmärksamhet, språk, minne, emotioner, och medvetenhet, samt vilka konsekvenser olika avvikelser kan ge. I kursen behandlas också hjärnans och nervsystemets utveckling, struktur och funktion, inklusive neuroanatomi och nervcellernas kommunikation. 

Vidare ges under kursen förutsättningar för att göra relevanta kopplingar mellan hjärnans struktur och grundläggande kognitiva funktioner. En grundläggande orientering ges i kognitiv neuropsykologi, inklusive kännedom om hjärnavbildningstekniker (t.ex. fMRI, MEG, TMS, EEG) och användning av sådana tekniker dels för att studera kognition, dels för att reflektera om tekniker som kan utveckla hjälpmedel. Ett etiskt förhållningssätt i relation till neurovetenskaplig forskning appliceras under alla delar i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursinnehållet behandlas genom olika problembaserade lärande-aktiviteter som flipped-föreläsningar, grupparbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • gruppvisa skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRP1 Gruppexamination 1 hp U, G
HEM2 Hemtentamen 4 hp U, G, VG
LAB3 Laboration 1 hp U, G

Böcker

Purves, Dale, (2013) Principles of cognitive neuroscience 2. ed. 2013

ISBN: 9780878935734

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.