Medvetandefilosofi, 6 hp

Philosophy of Mind, 6 credits

729G16

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 3 (HT 2022) 202245-202302 Svenska Linköping O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt  
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för de centrala filosofiska begreppen som används vid beskrivningen av människans mentala förmågor och egenskaper,
  • diskutera och jämföra de viktigaste teorierna om själen/medvetandet, samt förklara hur dessa teorier är knutna till grundläggande metafysiska och metodologiska ståndpunkter,
  • redogöra för centrala inslag i några av de viktigaste debatterna i skärningsområdet för kognitionsforskning, neurofysiologi, medvetandefilosofi, lingvistik.

Kursinnehåll

Några av de teman och frågor som tas upp i kursen är:

  • Metodologiska krav på teorier, empirisk adekvans, förklaringsvärde, extensionalitet.
  • Historik: Aristoteles och Descartes teorier om relationen kropp-själ; sextonhundratalets diskussioner om medvetandet och deras relevans för samtida debatter.
  • Centrala begrepp: mening, representation, medvetandeinnehåll, intentionalitet, superveniens.
  • Metafysiska huvudriktningar: dualism, eliminativism, funktionalism, logisk behaviorism.
  • Specifika frågeställningar: Zombier, kvalia, kinesiska rummet, turingtestet, medvetandeteori och AI.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examinationen består av muntliga uppgifter redovisade på seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Seminarierna är obligatoriska och utgör del av examinationen. Aktivt deltagande vid seminarierna förutsätts.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 1 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.