Medvetandefilosofi, 6 hp

Philosophy of Mind, 6 credits

729G16

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de centrala filosofiska begreppen som används vid beskrivningen av människans mentala förmågor och egenskaper,
- diskutera och jämföra de viktigaste teorierna om själen/medvetandet, samt förklara hur dessa teorier är knutna till grundläggande metafysiska och metodologiska ståndpunkter,
- redogöra för centrala inslag i några av de viktigaste debatterna i skärningsområdet för kognitionsforskning, neurofysiologi, medvetandefilosofi, lingvistik.

Kursinnehåll

Några av de teman och frågor som tas upp i kursen är:
- Metodologiska krav på teorier, empirisk adekvans, förklaringsvärde, extensionalitet.
- Historik: Aristoteles och Descartes teorier om relationen kropp-själ; sextonhundratalets diskussioner om medvetandet och deras relevans för samtida debatter.
- Centrala begrepp: mening, representation, medvetandeinnehåll, intentionalitet, superveniens.
- Metafysiska huvudriktningar: dualism, eliminativism, funktionalism, logisk behaviorism.
- Specifika frågeställningar: Zombier, kvalia, kinesiska rummet, turingtestet, medvetandeteori och AI.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examinationen består av muntliga uppgifter redovisade på seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Seminarierna är obligatoriska och utgör del av examinationen. Aktivt deltagande vid seminarierna förutsätts.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 1 6 hp U, G, VG

Böcker

Heil, John, (2004) Philosophy of mind. a contemporary introduction 2nd ed. New York : Routledge, 2004

ISBN: 9780203506455, 0203506456, 9780415283557, 9780415130592, 9780415130608, 9780415283564

Artiklar

Ytterligare litteratur (artiklar), tillgängliga via kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.