Språkteknologi, 6 hp

Language Technology, 6 credits

729G17

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marco Kuhlmann

Kursansvarig

Marco Kuhlmann

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 4 (VT 2021) 202103-202112 2 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda, samt att kurserna Programmering och diskret matematik, 6 hp, Programmering och logik, 6 hp,Lingvistik, 6 hp, Språkvetenskaplig databehandling, 6 hp eller motsvarande, är genomgångna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • förklara grundläggande metoder för analys och tolkning av ord, meningar och texter
  • praktiskt tillämpa språkteknologiska metoder och system på texter och textsamlingar
  • utvärdera språkteknologiska komponenter och system med gängse valideringsmetoder
  • värdera svårighetsgrad och görbarhet av språkteknologiska tillämpningar.

Kursinnehåll

Språkteknologi, teknologi för att analysera och tolka mänskligt språk, finns idag i smarta sökmotorer, personliga digitala assistenter och många andra innovativa applikationer. Denna kurs har som mål att ge en introduktion till språkteknologi som tillämpningsområde och till dess grundläggande metoder. Kursens fokus ligger på metoder som hanterar text.
Kursen behandlar följande områden: Grundläggande metoder och tekniker för analys och tolkning av ord, meningar och texter, såsom textsegmentering, ordklasstaggning, syntaktisk analys, semantisk analys och textklassificering. Språkteknologiska tillämpningssystem, såsom informationsextraktionssystem och frågebesvarande system. Valideringsmetoder. Språkteknologiska verktyg, programbibliotek och data.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier samt ett mindre projektarbete. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt och i grupp. Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom laborationsuppgifter, projektuppgifter och skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
KTR1 Frivillig dugga 0 hp U, G
LAB3 Laborationer 2 hp U, G, VG
TEN3 Skriftlig tentamen 2 hp U, G, VG
UPG2 Projektarbete 2 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Artiklar

Artiklar och litteratur tillgängliga på kurshemsidan

Kompletterande litteratur

Böcker

Jurafsky, Dan, Martin, James H., (2019) Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics and speech recognition draft chapters of 3. ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education International/Prentice Hall, cop. 2009

https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.