Social kognition, 6 hp

Social Cognition, 6 credits

729G18

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Felix Koch

Kursansvarig

Felix Koch

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 4 (VT 2019) 201905-201912 1+3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda, samt att kursen Kognitiv psykologi (6hp), eller motsvarande, är genomgångna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa etablerade teorier och empiri om mänsklig utveckling i termer av social kognition
- redogöra för hur människor uppfattar och förstår sig själva och sin sociala omvärld, exempelvis attribution, attityder
- redogöra för hur social kognition förhåller sig till beteende, exempelvis relationen mellan kognitiv och beteendemässig
komponent i attityder, och till personlighet, exempelvis relationen mellan vissa typer av attributionsmönster och personlighetsdrag

Kursinnehåll

Kursen syftar till att de studerande ska tillägna sig en introduktion till det psykologiska området social kognition.
Kursinnehållet behandlar följande aspekter:
- Socialkognitiv utveckling
- Hur människor uppfattar och förstår sig själva och sin sociala omvärld
- Relationen mellan socialkognitiva fenomen och beteende
- Relationen mellan socialkognitiva fenomen och personlighet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 4 hp U, G, VG
SEM1 Seminarietextsamling 2 hp U, G

Kompletterande litteratur

Artiklar

Kursen baseras på artiklar. Referenser till artiklar kommer att finnas tillgängliga innan kursen börjar på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.