Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp

Applied Cognitive Science, 12 credits

729G19

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Arne Jönsson

Kursansvarig

Arne Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 4 (VT 2019) 201904-201923 1+3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från det första året på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Dessutom ska kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande, vara avklarad med godkänd resultat. Den studerande ska också ha godkänt resultat på en av kurserna IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp) eller kursen Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), eller motsvarande. Dessutom ska studenten ha godkänt resultat på en av kurserna Forskningsmetodik och statistik (6 hp) eller Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kognitionsvetenskapliga teorier och metoder i tillämpad forskning och utvecklingsarbete,
- tillämpa vetenskapsteori, projektarbetsmetodik och presentationsteknik.

Kursinnehåll

Inom kursen genomför studenterna ett projektarbete som integrerar teknisk, beteendevetenskaplig och humanistisk kunskap ur det kognitionsvetenskapliga basblocket. Arbetet utförs i grupp och inom gruppen preciseras ett vetenskapligt problem till en projektspecifikation som innehåller väsentliga moment av tidsplanering, tidsbudgetering, riskanalys, samt roll- och arbetsfördelning. Projektens inriktning varierar och innehåller såväl empiriska undersökningar, implementeringar av tekniska system, som utvärderingar av tekniska system. Kursen inbergriper också kognitionsvetenskaplig forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och ett större projektarbete under handledning. I mindre grupper genomförs ett projektarbete. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och ett större projektarbete.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 1 3 hp U, G, VG
PROJ Projekt 9 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Johansson, Lars-Göran, (2011) Introduktion till vetenskapsteorin 3., [utök.] uppl. Stockholm : Thales, 2011

ISBN: 9789172350823

Artiklar

Ytterligare litteratur (artiklar), tillgängliga på kurshemsidan.

Kompletterande litteratur

Kompendier

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.