Webbprogrammering och databaser, 6 hp

Web Programming and Databases, 6 credits

729G28

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Ragnemalm

Kursansvarig

Eva Ragnemalm

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2023) 202346-202402 Svenska Linköping V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkänt 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive kurserna Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp, Informationsteknologi och programmering 12 hp samt Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för hur databaser fungerar och hur de kan användas
 • strukturera och arbeta med stora datamängder med hjälp av databasteknik
 • redogöra för centrala begrepp inom databasområdet
 • designa en datamodell med hjälp av ER-modellering
 • utforma och använda en relationsdatabas med hjälp av SQL
 • redogöra för vad som är bra design av en databas
 • skapa dynamiska web sidor som använder en relationsdatabas

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • principer för och användning av vanliga databashanteringssystem
 • metoder för databasdesign och databasanvändning, bl a Normalisering
 • datamodelleringstekniker: ER-modellen, relationsmodellen
 • datamanipulering med SQL
 • PHP programmering

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av praktiska övningar, lektioner, föreläsningar och ett projektarbete.  Utöver detta ska den studerande utöva självstudier

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laboration 3 hp U, G
TEN1 Tentamen 3 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.