Språk, kultur och kognition, 6 hp

Language, Culture and Cognition, 6 credits

729G29

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Broth

Kursansvarig

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 6 (VT 2020) 202004-202013 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För att antas till kursen ska 100 högskolepoäng av de kurser som ingår i årskurs 1 och 2 på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet, eller motsvarande, vara avklarade med godkänt resultat. Dessutom ska Introduktion till kognitionsvetenskap (6 hp), och en av de empiriska metodkurserna Forskningsmetodik och statistik (6 hp), eller Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande, vara avklarade med godkänt resultat. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera och beskriva olika typer och sociala och kulturella aspekter av lingvistisk mening samt kunna diskutera de likheter och skillnader som finns mellan olika lingvistiska uttryck för sociala och kulturella fenomen,
- diskutera och kritiskt analysera begreppen språk, kultur, mening, diskurs och kognition,
- granska och presentera aktuell forskning inom ämnesområdet.

Kursinnehåll

Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper om relationen mellan språk, kultur och kognition ur ett lingvistiskt perspektiv.

Kursen innehåller
- Introduktion till området språk, kultur och kognition
- Språk, kultur och kognition ur ett evolutionärt perspektiv
- Språk, kultur och tanke ur ett språktypologiskt perspektiv
- Språk och sociala relationer
- Talat och skrivet språk
- Språk och samhälle

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i seminarieform som kräver aktivt deltagande av studenten. Studentens deltagande kräver inläsning av litteratur, förberedelser inför diskussion i samarbete med andra kursdeltagare, skriftlig redovisning av seminariediskussioner, samt att sammanfatta en forskningsartikel muntligt på ett slutseminarium och lämna in ett skriftlig referat av artikeln till kursledaren.

Examination

Studenten examineras genom obligatoisk närvaro på seminarierna, skriftliga inlämningsuppgifter på kurslitteraturen och bedömning av studentens prestation på den muntliga och skriftliga presentationen av en relevant forskningsartikel.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 3 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G, VG
UPG1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G, VG

Böcker

Enfield, N. J., (2013) Relationship thinking : agency, enchrony, and human sociality Oxford : Oxford University Press, 2013

ISBN: 9780199338733, 0199338736

Boken finns tillgänglig som e-bok via biblioteket

Artiklar

Eget vald vetenskaplig artikel i samråd med lärare

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.