Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp

Cognitive Science Introductory Course, 9 credits

729G39

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Kursansvarig

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 1 (HT 2018) 201834-201843 2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för ämnets centrala frågeställningar för artificiella och naturliga kognitiva system ur både ett historiskt och aktuellt perspektiv
 • redogöra för och jämföra olika synsätt på vad kognition är i artificiella och naturliga system
 • redogöra för olika forskningsmetoder (teknikvetenskapliga, beteendevetenskapliga, humanistiska) som används inom ämnet
 • anlägga olika ansatser till kognition i utveckling av användargränssnitt och människa–dator-interaktion
 • modellera tekniska system med uppgiftsanalys
 • utvärdera tekniska systems användbarhet med såväl analytisk som empirisk metod i syfte att utveckla deras utformning
 • diskutera hållbar utveckling i design, utveckling och användning av tekniska system
 • använda kriterier för akademiskt arbete i skrivande av enklare akademisk text

Kursinnehåll

I kursen behandlas:
   • Kognitionsvetenskapens vetenskapliga rötter och tillblivelse
   • Beräkningar och algoritmer
   • Informationsbearbetning i människan och datorn som symboliska och sub-symboliska beräkningar
   • Alternativa synsätt som t ex situerad och distribuerad kognition
   • Tvärvetenskaplig och teoretisk och metodologisk mångfald
   • Aktuella tillämpningsområden
   • Akademiskt skrivande
   • Hållbar utveckling i relation till design, utveckling och användning av teknik
   • Grundläggande människa-datorinteraktion ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv
   • Grunder i uppgiftsanalys samt utvärdering av användbarhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och praktiskt arbete i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • gruppuppgift, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga hemtentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 0 hp U, G
HEM1 Hemtentamen 4 hp U, G, VG
GRP1 Gruppexamination 3 hp U, G

Böcker

Bermúdez, José Luis, (2014) Cognitive science : an introduction to the science of the mind Second edition. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014.

ISBN: 9781107051621, 1107051622, 9781107653351, 1107653355

Janlert, Lars-Erik, Janlert, Lars-Erik, (2015) Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap 2., [omarb., utök., uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144110226

Preece, Jennifer, Rogers, Yvonne, Sharp, Helen, (2016) Interaktionsdesign : bortom människa-dator-interaktion Upplaga 1:1 Lund : Studentlitteratur, [2016]

ISBN: 9789144092072

Övrigt

Ytterligare kurslitteratur och artiklar tillkommer och kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.