Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp

Bachelor Thesis in Cognitive Science, 18 credits

729G40

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Arne Jönsson

Kursansvarig

Arne Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 6 (VT 2022) 202203-202222 2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För att antas till kursen ska 100 högskolepoäng av de kurser som ingår i årskurs 1 och 2 på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet, eller motsvarande, ska vara avklarade. Dessutom ska Introduktion till kognitionsvetenskap (6 hp), samt tre av de fyra metodkurserna Forskningsmetodik och statistik (6 hp), IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp), Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), och Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande, vara avklarade med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- självständigt behandla en förelagd kognitionsvetenskaplig uppgift av utrednings-, utvecklings- eller forskningskaraktär,
- skriftligen producera en längre sammanhållen vetenskaplig text,
- muntligen presentera ett större arbete,
- kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt vetenskapligt arbete.

Kursinnehåll

Inom kursen planerar och genomför studenter ett samlat kognitionsvetenskapligt arbete. Detta arbete genomförs på ett självständigt sätt och innehåller väsentliga element av att välja en inriktning, syfte/frågor och ändamålsenliga teorier, empiri, perspektiv, ansatser, metoder och tekniker samt att kunna reflektera över den process och den produkt som realiseras i kunskapsutvecklingen. Arbetet stöds av introducerande och återkommande seminarier samt löpande handledning. Att argumentera för vald inriktning och ansats, muntligen och skriftligen är också centralt i kursen. Kursen innehåller också granskning av andra studenters arbeten och att uttryckligen opponera på andra arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Individuellt självständigt arbete under handledning.

Examination

För godkänd magisteruppsats krävs:
- Författande av vetenskaplig rapport/uppsats
- Framläggning av arbetet med opposition
- Opposition på annat arbete
- Aktiv närvaro vid seminarier som ingår i kursen.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Uppsats 18 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Ingen obligatorisk kurslitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.