Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp

Capstone Course in Undergraduate Cognitive Science, 6 credits

729G41

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Kursansvarig

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 6 (VT 2024) 202413-202422 Svenska Linköping O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkänt 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive kurserna Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp, Informationsteknologi och programmering 12 hp, samt Forskningsmetodik och statistik 9 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • argumentera för vad som utgör kognitionsvetenskapens centrala och aktuella frågeställningar och forskningsområden
 • jämföra de kognitionsvetenskapliga delvetenskaperna, och hur de relaterar till varandra och till kognitionsvetenskap som kunskaps- och kompetensområde
 • värdera de olika forskningsmetoder som används inom kognitionsvetenskap och motivera när och hur de kan appliceras inom olika forsknings- och tillämpningsområden
 • resonera kring relationen mellan teoretiska och metodologiska kunskaper och kognitionsvetenskapliga forsknings- och tillämpningsområden
 • resonera om kognitionsvetarens roll i samhället med hänsyn till etiska och hållbarhetsfrågor

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • centrala och aktuella kognitionsvetenskapliga frågeställningar
 • olika teorier om hur kognitiva system är uppbyggda och fungerar
 • de kognitionsvetenskapliga delvetenskaperna
 • forskningsmetoder som används inom kognitionsvetenskap
 • olika teoretiska och metodologiska ansatser inom olika kognitionsvetenskapliga forsknings- och tillämpningsområden.
 • etiska och hållbarhetsrelaterade frågor relaterade till AI, automation och digitalisering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarium 3 hp U, G
UPG3 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.