Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp

Capstone Course in Undergraduate Cognitive Science, 6 credits

729G41

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Kursansvarig

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 6 (VT 2020) 202014-202023 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För att antas till kursen ska 100 högskolepoäng av de kurser som ingår i årskurs 1 och 2 på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet, eller motsvarande, ska vara avklarade med godkänt resultat. Dessutom ska tre av de fyra metodkurserna Forskningsmetodik och statistik (6 hp), IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp), Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), och Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande, vara avklarade med godkänt resultat. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- argumentera för vad som utgör kognitionsvetenskapens centrala och aktuella frågeställningar och forskningsområden
- jämföra de kognitionsvetenskapliga delvetenskaperna, och hur de relaterar till varandra och till kognitionsvetenskap som kunskaps- och kompetensområde
- värdera de olika forskningsmetoder som används inom kognitionsvetenskap och motivera när och hur de kan appliceras inom olika forsknings- och tillämpningsområden
- resonera kring relationen mellan teoretiska och metodologiska kunskaper och kognitionsvetenskapliga forsknings- och tillämpningsområden
- resonera kring kognitionsvetarens roll i samhället.

Kursinnehåll

I kursen behandlas:
- Centrala och aktuella kognitionsvetenskapliga frågeställningar
- Olika teorier om hur kognitiva system är uppbyggda och fungerar
- De kognitionsvetenskapliga delvetenskaperna
- Forskningsmetoder som används inom kognitionsvetenskap
- Olika teoretiska och metodologiska ansatser inom olika kognitionsvetenskapliga forsknings- och tillämpningsområden.

Undervisnings- och arbetsformer

Frågeställningar introduceras och knyts ihop i föreläsningar. Huvuddelen av kursen består av seminarier där studenten i mindre grupp tillsammans med andra studenter aktivt arbetar med att diskutera olika aspekter av kognitionsvetenskap som kunskaps- och kompetensområde i relation till de kunskaper som studenten inhämtat under utbildningen.

Examination

En individuell skriftlig slutrapport över de frågeställningar som diskuterats i seminarierna. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarium 3 hp U, G
UPG3 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Artiklar

Urval av artiklar tillgängliga via kurshemsidan

Kompletterande litteratur

Böcker

Bermúdez, José Luis, (2014) Cognitive science : an introduction to the science of the mind Second edition. 2014

ISBN: 9781107051621, 1107051622, 9781107653351, 1107653355

Övrigt

All tidigare kurslitteratur på kognitionspetenskapliga kandidatprogrammet

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.