Teknisk psykologi, 6 hp

Engineering Psychology, 6 credits

729G42

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Daniel Västfjäll

Kursansvarig

Daniel Västfjäll, William Hagman

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 2 (VT 2018) 201819-201823 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda samt genomgången Kognitiv psykologi, 6 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva, identifiera psykologiska och tekniska faktorer som påverkar samspelet mellan människan och den fysiska och sociala omgivningen,
- muntligt och skriftligt redogöra för centrala teorier, modeller, metoder och forskningsfynd inom teknisk psykologi och kognitiv ergonomi,
- analysera olika lösningar och praktiskt tillämpa kunskaper om människans kognitiva och biologiska förutsättningar och begränsningar i interaktionen människa-maskinsystem och människa-dator interaktion,
- beskriva hur teknisk psykologi som vetenskaplig disciplin förhåller sig till angränsade discipliner som kognitiv psykologi, neurovetenskap, lingvistik, filosofi och datavetenskap.

Kursinnehåll

Under kursens gång fokuseras följande områden:
- Människan som ett biologiskt och psykologiskt system
- Perceptuella förutsättningar för god ergonomi och människa-dator interaktion
- Grundläggande fysiologisk ergonomi
- Kognitiva, emotionella och fysiologiska förutsättningar för människa-system interaktion och människa-dator interaktion
- Tillämpningar av ergonomi och human factors i olika kontexter såsom design av datorsystem, användarstöd, och informationssystem.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och redovisning av projekt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tenta 4 hp U, G, VG
SEMI Seminarium 2 hp U, G

Böcker

Danielsson, Mats, (2016) Introduktion till teknisk psykologi Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144105925

Artiklar

Ytterligare litteratur (artiklar) tillgängliga via kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.