Informationsteknologi och programmering, 12 hp

Information Technology and Programming, 12 credits

729G46

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jody Foo

Kursansvarig

Jody Foo

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 1 (HT 2022) 202234-202302 Svenska Linköping O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt  
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • redogöra för och relatera grundläggande informationsteknologiska begrepp, programmering och algoritmiskt tänkande till kognitionsvetenskap och kognitionsvetenskapliga tillämpningar
 • använda och förklara begrepp från grundläggande diskret matematik i formella beskrivningar
 • använda grundläggande datatyper/datastrukturer och styrstrukturer för att skriva enklare program
 • identifiera, förklara och konstruera abstraktioner i programkod med varierande grad av stöd i det underliggande programmeringsspråket
 • använda ett metodiskt och interaktivt tillvägagångssätt att lösa programmeringsrelaterade problem genom implementering, testning och felsökning
 • utarbeta och tillämpa algoritmer för att lösa problem
 • redogöra för vad ett program är och hur ett program fungerar, samt programkod som de själva och andra skrivit
 • producera program med enkla grafiska användargränssnitt

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under kursen:

 • Grundläggande informationteknologi som t.ex. filsystem, filer, internminne, processor, internet, nätverk, server, klient, databas, kryptering, dataformat som XML, JSON, CSV
 • Översiktlig introduktion till datavetenskap
 • Handhavande av aktuella datorsystem
 • Programmeringsspråket Python
 • Kodstil i Python
 • Datatyper/datastrukturer, t ex tal, strängar, tupler, listor, sekventiella och hierarkiska strukturer, uppslagsbaserade strukturer
 • Styrstrukturer, t.ex. loopar och villkorssatser
 • Läsa och skriva information till/från filer
 • Läsa data från internetresurser
 • Grundläggande objektorienterad programmering
 • Grundläggande datavetenskapliga algoritmer som kan tillämpas inom kognitionsvetenskap och för kognitionsvetenskapliga tillämpningar.
 • Introduktion till programmeringsmetodik och tekniker för programdesign (t.ex. diagram, pseudokod)
 • Grundläggande diskret matematik, t ex mängder, relationer, funktioner, diskreta datastrukturer
 • Programmering av enklare grafik och användarinteraktion.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och datorlaborationer i programmering. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
 • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • laborationer, betygsskala: UV
 • programmeringsdugga, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på laborationer och den inlämningsuppgift som ger väl godkänt.


Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DUG1 Dugga 1 hp U, G
EXA1 Examination 1 2.5 hp U, G
EXA2 Examination 2 1.5 hp U, G, VG
LAB1 Laboration1 2.5 hp U, G, VG
LAB2 Laboration2 4.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.