Forskningsmetodik och statistik, 9 hp

Research Methodology and Statistics, 9 credits

729G48

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Rachel Ellis

Kursansvarig

Rachel Ellis, Lisa Palmqvist

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2020) 202008-202013 1+2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • formulera vetenskapliga hypoteser och bearbeta data statistiskt för att pröva hypoteserna
 • redogöra för egenskaper hos mätskalor, fördelningar och statistiska test
 • kritiskt granska vetenskapliga arbeten
 • redogöra för vetenskaplig praxis och forskningsetik
 • diskutera och motivera val av teori, metod, analysmetoder och tolkning av resultat för en studie
 • genomföra och rapportera en vetenskaplig studie
 • opponera på annat arbete
 • bedöma och diskutera reliabilitet och validitet i vetenskapliga undersökningar

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Vetenskaplig metod
 • Experimentell och icke-experimentell design
 • Kontrollåtgärder, samplingmetodik, mätning, skalnivåer, power
 • Reliabilitet och validitet
 • Etiska överväganden i forskning
 • Deskriptiv statistik, inferensstatistik och icke-parametrisk statistik
 • Designa, genomföra och rapportera vetenskapliga studier inom kognitionsvetenskap
 • Opposition och försvar av rapporter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar samt laborationer. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen, hemtentamen i grupp, skriftliga gruppuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Guiz 1 hp U, G
GRP1 Grupparbete 3 hp U, G
HEM1 Hemtentamen 5 hp U, G, VG

Böcker

Borg, Elisabet, Westerlund, Joakim, (2012) Statistik för beteendevetare 3., [uppdaterade och omarb.] uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097371, 97847097371

Kjellberg, Anders, Sörqvist, Patrik, (2015) Experimentell metodik för beteendevetare 2., [utök. och rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144109039

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.