Språk och datorer, 9 hp

Language and Computers, 9 credits

729G49

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marco Kuhlmann

Kursansvarig

Marco Kuhlmann

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2020) 202014-202023 2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  • redogöra för grundläggande begrepp inom språkvetenskap, särskilt morfologi, syntax och semantik
  • utföra grundläggande språkvetenskapliga analyser såsom ordklassbestämning och dependensanalys
  • använda datorbaserade verktyg och programmering för att samla in, analysera och validera språkliga datamängder (korpusar)
  • planera och utföra enklare korpusundersökningar, samt redovisa och värdera resultaten

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

  • Introduktion till språkvetenskap. Teoretisk översikt över grundläggande begrepp med fokus på morfologi, syntax och semantik. Grundläggande analyser såsom ordklassbestämning och dependensanalys.
  • Datorbaserad bearbetning och analys av språkliga datamängder (korpusar). Introduktion till dataformat, datorverktyg och programmeringstekniker. Datorlaborationer med lingvistiskt uppmärkt text.
  • Korpusundersökningar. Introduktion till korpuslingvistisk metod och valideringsmått. Integrering av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter genom tillämpning på en avgränsad datorbaserad korpusstudie.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, övningar, laborationer, handledning och seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig dugga, laborationsuppgifter och inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DUG1 Dugga 3 hp U, G
LAB1 Laboration 3 hp U, G, VG
UPG1 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG

Böcker

Josefsson, Gunlög, Author, Lunds universitet, Svenska, Originator, Lund University, Swedish, Originator, (2009) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

ISBN: 9144052049, 9789144520, 9789144052045, 9789789144525

Josefsson, Gunlög, Author, Lunds universitet, Svenska, Originator, Lund University, Swedish, Originator, (2009) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. Andra upplagan

ISBN: 9144052057, 9789144052052

Yule, George, (2016) The study of language Sixth edition. 2016

ISBN: 9781316606759, 9781107152991

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.