Språk och datorer, 9 hp

Language and Computers, 9 credits

729G49

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marcel Bollmann

Kursansvarig

Marcel Bollmann

Studierektor eller motsvarande

Jonas Kvarnström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2024) 202413-202422 2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  • redogöra för grundläggande begrepp inom språkvetenskap, särskilt morfologi, syntax och semantik
  • utföra grundläggande språkvetenskapliga analyser såsom ordklassbestämning och dependensanalys
  • använda datorbaserade verktyg och programmering för att samla in, analysera och validera språkliga datamängder (korpusar)
  • planera och utföra enklare korpusundersökningar, samt redovisa och värdera resultaten

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

  • Introduktion till språkvetenskap. Teoretisk översikt över grundläggande begrepp med fokus på morfologi, syntax och semantik. Grundläggande analyser såsom ordklassbestämning och dependensanalys.
  • Datorbaserad bearbetning och analys av språkliga datamängder (korpusar). Introduktion till dataformat, datorverktyg och programmeringstekniker. Datorlaborationer med lingvistiskt uppmärkt text.
  • Korpusundersökningar. Introduktion till korpuslingvistisk metod och valideringsmått. Integrering av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter genom tillämpning på en avgränsad datorbaserad korpusstudie.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, övningar, laborationer, handledning och seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig dugga, laborationsuppgifter och inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DUG1 Dugga 3 hp U, G
LAB1 Laboration 3 hp U, G, VG
UPG1 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.