IT och programmering, grundkurs, 6 hp

Introduction to IT and programming, 6 credits

729G74

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jody Foo

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 1 (HT 2017) 201734-201803 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de förkunskaper som krävs för att bli antagen till kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för grundläggande informationsteknologiska begrepp och vilken koppling dessa har till kognitionsvetenskap och ämnesområden som är relevanta för en kognitionsvetare
 • förklara vad ett program är och hur ett program fungerar
 • redogöra för programkod de själva och andra skrivit
 • använda grundläggande datatyper/datastrukturer och styrstrukturer för att skriva enklare program
 • använda och förklara begrepp från grundläggande diskret matematik i formella beskrivningar

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under kursen

 • grundläggande informationteknologi som t.ex. filsystem, filer, internminne, processor, internet, nätverk, server, klient, databas, kryptering, dataformat som XML, JSON, CSV 
 • programmeringsspråket Python
 • kodstil i Python
 • datatyper/datastrukturer, t ex tal, strängar, tupler, listor, sekventiella och hierarkiska strukturer, uppslagsbaserade strukturer
 • styrstrukturer, t.ex. iterativa och rekursiva loopar, villkorssatser
 • läsa och skriva information till/från filer
 • läsa data från internetresurser
 • grundläggande felsökningsteknik
 • introduktion till data- och programabstraktion, abstrakta datatyper
 • handhavande av aktuella datorsystem
 • översiktlig introduktion till datavetenskap,
 • grundläggande diskret matematik, t ex mängder, relationer, funktioner, diskreta datastrukturer

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och datorlaborationer i programmering. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats för färdighetsträning utöver den schemalagda undervisningen.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, praktiskt prov, samt ett skriftligt prov i datorsal (sk. programmeringsdugga). Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Praktisktarbete 2.5 hp U, G, VG
INL2 Inlämningsuppgift 1.5 hp U, G
INL1 Individuell rapport 1 hp U, G, VG
DUG1 Dugga 1 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Bermúdez, José Luis, (2014) Cognitive science : an introduction to the science of the mind Second edition. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014.

ISBN: 9781107051621, 1107051622, 9781107653351, 1107653355

Boken används även i kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs i årskurs 1 på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet.

Downey, Allen B., (2015) Think Python : [how to think like a computer scienctist] 2. ed. Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2015

ISBN: 9781491939369

Boken finns att hämta elektroniskt eller kan köpas  i bokform http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Boken används även i kursen Programmering och algoritmiskt tänkande i årskurs 1 på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet.

Janlert, Lars-Erik, Janlert, Lars-Erik, (2015) Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap 2., [omarb., utök., uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144110226

Boken används även i kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs i årskurs 1 på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet

Kuhlman, M., & Dahllöf, M., (2014) Matematik för språkteknologer

Kapitel 1-3, Kapitel 4-5

Finns som pdf. på kurshemsidan

Lunell, Hans, (2011) Datorn i världen, världen i datorn : en introduktion till data- och informationsteknik 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068527

Kompletterande litteratur

Böcker

Eriksson, Kimmo, Gavel, Hillevi, (2013) Diskret matematik och diskreta modeller 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144089997

Fördjupningslitteratur (ej obligatorisk)

Lutz, Mark, (2013) Learning Python 5. ed. Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2013

ISBN: 9781449355739

Fördjupningslitteratur (ej obligatorisk)

Punch, W. F., & Enbody, R., (2017) The Practice of Computing Using Python, Global Edition 3 Boston: Pearson

Fördjupningslitteratur (ej obligatorisk)

Övrigt

Ytterligare kurslitteratur tillkommer och kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.