Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp

Programming and Algorithmic Thinking, 6 credits

729G75

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jody Foo

Kursansvarig

Jody Foo

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 2 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de förkunskaper som krävs för att bli antagen till kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • konstruera abstraktioner med varierande grad av stöd i det underliggande programmeringsspråket
 • identifiera och förklara abstraktioner i programkod
 • utarbeta och tillämpa algoritmer för att lösa problem
 • producera program med enkla grafiska användargränssnitt
 • tillämpa ett metodiskt och interaktivt tillvägagånssätt att lösa programmeringsrelaterade problem genom implementering, testning och felsökning
 • relatera programmering och algoritmiskt tänkande till kognitionsvetenskap och kognitionsvetenskapliga tillämpningar

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under kursen

 • programmeringsspråket Python
 • inläsning och bearbetning av data från filer och nätverk
 • programmering av enklare grafik och användarinteraktion
 • introduktion till programmeringsmetodik
 • data- och programabstraktion
 • grundläggande objektorienterad programmering
 • introduktion till tekniker för programdesign (t.ex.diagram, pseudokod)
 • grundläggande datavetenskapliga algoritmer som kan tillämpas inom kognitionsvetenskap och för kognitionsvetenskapliga tillämpningar

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och datorlaborationer i programmering. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats för färdighetsträning utöver den schemalagda undervisningen.

Examination

Kursen examineras genom praktiska prov. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA3 Praktiskt arbete 3 2 hp U, G, VG
PRA2 Praktiskt arbete 2 2 hp U, G, VG
PRA1 Praktiskt arbete 1 2 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Downey, Allen B., (2015) Think Python : [how to think like a computer scienctist] 2. ed. Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2015

ISBN: 9781491939369

Boken finns att hämta elektroniskt eller kan köpas  i bokform

http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Miller, Bradley W. & Raunum, David L., (2014) Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python

Boken finns att hämta elektroniskt eller kan köpas  i bokform

Kompletterande litteratur

Böcker

Björklund, Maria, Paulsson, Ulf, (2012) Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144059853

Lutz, Mark, (2013) Learning Python 5. ed. Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2013

ISBN: 9781449355739

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.