Interaktion, språk och kognition, 9 hp

Interaction, Language, and Cognition, 9 credits

729G77

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Broth

Kursansvarig

Mathias Broth

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-201943 1+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • redogöra för människans språk och tal som kognitiv förmåga och kommunikativ resurs
 • planera och genomföra en för forskningssyften användbar videoinspelning på ett etiskt medvetet sätt 
 • transkribera inspelade data enligt samtalsanalytiska konventioner 
 • identifiera handlingar och praktiker i mänsklig interaktion 
 • utföra en grundläggande samtalsanalys av videoinspelade data, med avseende på såväl verbala som multimodala kommunikativa resurser 
 • redogöra för grundläggande relationer mellan interaktionsanalysens teori och metod
 • skriva en akademisk text med korrekt språkbehandling, stil och formalia

Kursinnehåll

I kursen tas olika perspektiv på förhållandet mellan interaktion, språk och kognition upp. Vidare ges en praktisk introduktion till mikroanalys av mänsklig interaktion. I kursen följs en komplett forskningsprocess från etiska överväganden, datainsamling och transkription till identifikation av relevanta fenomen och metodologiska och analytiska argument. I kursen fokuseras på kognitiva, språkliga och sociala aspekter av interaktion i såväl institutionella som mera vardagliga sammanhang, och analys av verksamhetstyper, betydelser, lärande, förståelse och koordination. Verbala såväl som ickeverbala aspekter av mänskliga handlingar studeras, inklusive hur olika teknologier och artefakter mobiliseras som resurser i det interaktiva meningsskapandet. Den historiska bakgrund mot vilken metoden växte fram studeras, inklusive en  kritisk diskussion av såväl teori som resultat.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, datasessioner, fältarbete och kollegial granskning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i fältstudier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig redovisning, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen och den individuella skriftliga redovisningen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
KTR1 Kontrollskrivning 2 hp U, G, VG
FÄLT Fältstudier 1 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG

Böcker

Lindström, Jan, (2008) Tur och ordning : introduktion till svensk samtalsgrammatik 1. uppl. Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2008

ISBN: 9789172275256

Går ej att köpa men kommer att finnas tillgänglig i digital form på kurshemsidan

Artiklar

Ett urval artiklar och bokkapitel kan tillkomma och publiceras på kurshemsidan

Kompendier

Broth, M. & Keevallik, L., Multimodal interaktionsanalys

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.