Social kognition och kognitiv utveckling, 9 hp

Social Cognition and Cognitive Development, 9 credits

729G79

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Felix Koch

Kursansvarig

Felix Koch

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 4 (VT 2020) 202012-202018 2+4 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
samt
minst 40 hp från termin 1 och 2 på Kognitionsvetenskapliga programmet
samt
godkänd Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp
samt
godkänt resultat på minst en av kurserna Informationsteknologi och programmering 12 hp, Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller Kvalitativa forskningsmetoder 6 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa etablerade teorier och empiriska resultat om mänsklig utveckling i termer av social kognition
  • redogöra för kognitiva processer som är involverade i att uppfatta socialt relevanta stimuli
  • redogöra för hur människor uppfattar och förstår sig själva och sin sociala omvärld
  • redogöra för hur människor förklarar sitt eget och andras beteende
  • redogöra för hur social kognition förhåller sig till beteende
  • formulera vetenskapliga hypoteser och bearbeta data statistiskt för att testa teorier inom området social kognition

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till det kognitionsvetenskapliga området social kognition som utgörs av social psykologi och kognitiv psykologi med bidrag från utvecklingspsykologi och neurovetenskap.

Kursinnehållet behandlar följande aspekter:
- Socialkognitiv utveckling
- Hur människor uppfattar och förstår sig själva och sin sociala omvärld
- Relationen mellan socialkognitiva fenomen och hjärnan
- Relationen mellan socialkognitiva fenomen och beteende
- Relationen mellan socialkognitiva fenomen och individuella skillnader
- Tillämpning av social kognition i den moderna teknologins värld

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • gruppvisa skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

För Väl godkänt krävs VG på individuell skriftlig tentamen och G på övriga moment.

 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Aktivt deltagande i seminarier 2 hp U, G
TEN1 Individuell skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG
UPG1 Gruppvisa skriftliga inlämningsuppgifter 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.