Social kognition och kognitiv utveckling, 9 hp

Social Cognition and Cognitive Development, 9 credits

729G79

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Felix Koch

Kursansvarig

Felix Koch

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 4 (VT 2023) 202303-202312 Engelska Linköping O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa etablerade teorier och empiriska resultat om mänsklig utveckling i termer av social kognition
 • redogöra för kognitiva processer som är involverade i att uppfatta socialt relevanta stimuli
 • redogöra för hur människor uppfattar och förstår sig själva och sin sociala omvärld
 • redogöra för hur människor förklarar sitt eget och andras beteende
 • redogöra för hur social kognition förhåller sig till beteende
 • formulera vetenskapliga hypoteser och bearbeta data statistiskt för att testa teorier inom området social kognition

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till det kognitionsvetenskapliga området social kognition som utgörs av social psykologi och kognitiv psykologi med bidrag från utvecklingspsykologi och neurovetenskap.

I kursen behandlas:

 • socialkognitiv utveckling
 • hur människor uppfattar och förstår sig själva och sin sociala omvärld
 • relationen mellan socialkognitiva fenomen och hjärnan
 • relationen mellan socialkognitiva fenomen och beteende
 • relationen mellan socialkognitiva fenomen och individuella skillnader
 • tillämpning av social kognition i den moderna teknologins värld

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • gruppvisa skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftlig tentamen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Aktivt deltagande i seminarier 2 hp U, G
TEN1 Individuell skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG
UPG1 Gruppvisa skriftliga inlämningsuppgifter 3 hp U, G

Böcker

Bjorklund, David F., Causey, Kayla B., (2018) Children's thinking : cognitive development and individual differences. Sixth Edition Thousand Oaks, Calif. Sage Publications, Inc, 2018

ISBN: 9781506334356

Fiske, Susan T., Taylor, Shelley E., (2017) Social cognition : from brains to culture. 3rd edition. Los Angeles : SAGE, 2017

ISBN: 9781473969308

Artiklar

Lista med artiklar som publiceras på kurshemsidan

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.