Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp

Applied Cognitive Science, 15 credits

729G81

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Arne Jönsson

Kursansvarig

Arne Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 4 (VT 2021) 202113-202122 1+2+3 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
samt
minst 40 hp från termin 1 och 2 på Kognitionsvetenskapliga programmet
samt
godkänd Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp
samt
godkänt resultat på minst en av kurserna Informationsteknologi och programmering 12 hp, Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller Kvalitativa forskningsmetoder 6 hp

Undantag för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa metoder för planering, strukturering och utvärdering av tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt inom kognitionsvetenskap
 • redogöra för och jämföra olika projektmodeller och projektmetoder inom forskning och utveckling.
 • redogöra för centrala begrepp och traditioner inom vetenskapsteori i relation till kognitiv vetenskap
 • använda sökverktyg för att utvärdera och välja relevanta informationskällor för kognitiva forskningsprojekt
 • använda kognitiva vetenskapsteorier och metoder i tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete
 • redogöra för relevanta aspekter av hållbar utveckling och etiska överväganden inom tillämpad kognitiv vetenskap
 • samarbeta och kommunicera i en projektgrupp i dialog med olika intressenter för att hantera ett avgränsat forsknings- och utvecklingsprojekt inom givna tids- och resursbegränsningar
 • skriftligt och muntligt presentera ett tillämpat forsknings- och utvecklingsprojekt

Kursinnehåll

I kursen behandlas integrationen av teknisk, beteendevetenskaplig och humanistisk kunskap ur det kognitionsvetenskapliga basblocket i ett projektarbete. Projektens inriktning varierar och innehåller såväl empiriska undersökningar, implementeringar av tekniska system, som utvärderingar av tekniska system. Kursen inbegriper också kognitionsvetenskaplig forskningsmetodik och vetenskapsteori, samt metoder för effektiv informationssökning samt värdering av relevanta informationskällor. Vidare ingår projektmetodik vilket innebär att skriva en projektspecifikation som innehåller väsentliga moment av tidsplanering, tidsbudgetering, riskanalys, samt roll- och arbetsfördelning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp och handledning. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftlig projektplan, betygsskala: UG
 • projektarbete i grupp, betygsskala: UV
 • skriftlig rapport i vetenskapsteori, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på projektarbetet. 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

​Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt 9 hp U, G, VG
UPG1 Skriftlig redovisning projektplan 3 hp U, G
UPG2 Skriftlig rapport i vetenskapsteori 3 hp U, G

Övrigt

Valbar kurslitteratur kommer att tillhandahållas på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.