Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp

Interaction Design and User Experience, 9 credits

729G85

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ludwig Halvorsen

Kursansvarig

Ludwig Halvorsen

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202435-202445 1 Engelska Linköping, Valla
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2024) 202435-202445 1 Engelska Linköping, Valla V
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2024) 202435-202445 1 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Management och verksamhetsutveckling) 5 (HT 2024) 202435-202445 1 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Systemutveckling) 5 (HT 2024) 202435-202445 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 2b/2c eller Matematik B
samt
Godkänt 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive kurserna Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp, Informationsteknologi och programmering 12 hp, samt Forskningsmetodik och statistik 9 hp, eller motsvarande
eller
Godkänt 95 hp från programtermin 1 till 4 på kandidatprogrammet i systemvetenskap eller motsvarande 

Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • genomföra användarstudier
 • generera idéer och skissa på konceptförslag i interaktionsdesign
 • värdera och argumentera för ett förslag baserat på resultat från användarstudier i kommunikation med uppdragsgivare
 • kravställa, skissa, utveckla och presentera prototyper av interaktiva produkter och tjänster för en uppdragsgivare
 • använda designprinciper och riktlinjer i skissning och prototypning av användargränssnitt
 • genomföra och för en uppdragsgivare presentera utvärdering av prototyper interaktiva produkter och tjänster med avseende på grundläggande mätning av och identifiering av problem i användarupplevelsen
 • göra bedömningar inom användarupplevelse och interaktionsdesign med avseende på samhälleliga och etiska aspekter
 • identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens inom användarupplevelse och interaktionsdesign

Kursinnehåll

I kursen behandlas yrkesmässiga processkunskaper inom interaktionsdesign och användarupplevelse. Det handlar särskilt om att lägga upp och genomföra en människocentrerad designprocess för interaktiva produkter och tjänster, inklusive att skissa på idéer och prototypa lösningar. Kursen bygger på designutmaningar från kund/beställare.

Färdigheter:

 • genomförande av en interaktionsdesignprocess med kund- och användarperspektiv för en uppdragsgivare
 • utformande av fungerande interaktiva produkter och tjänster
 • utvärdering av användarupplevelse

Ämnen:

 • grundläggande begrepp inom människa-datorinteraktion
 • designprinciper och riktlinjer för användargränssnitt
 • prototypning av interaktiva produkter och tjänster
 • designmetoder
 • olika typer av användargränssnitt
 • metoder för utvärdering av användarupplevelse och användbarhet

Teknik:

 • prototypingsverktyg (LoFi och HiFi) för utveckling av interaktiva produkter och tjänster
 • interaktionsteknik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, designarbete i samverkan med olika användargrupper och uppdragsgivare, muntliga presentationer och skrivna uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:  

 • aktivt deltagande i designarbete i grupp och redovisningar, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. Högre betyg baseras på den individuella uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Praktiskt arbete 4 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig inlämningsuppgift 4 hp EC

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.