Språk, kultur och kognition, 6 hp

Language, Culture, and Cognition, 6 credits

729G89

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mathias Broth

Kursansvarig

Mathias Broth

Studierektor eller motsvarande

Julien Renard
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 6 (VT 2024) 202403-202412 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkänt 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive kurserna Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp, Informationsteknologi och programmering 12 hp, samt Forskningsmetodik och statistik 9 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och beskriva olika typer och sociala och kulturella aspekter av språkligt och kroppsbaserat meningsskapande samt kunna diskutera de likheter och skillnader som finns mellan olika språkliga uttryck för sociala och kulturella fenomen
  • diskutera och kritiskt analysera beröringspunkter mellan begreppen språk, kultur, ömsesidig förståelse, interaktion och kognition
  • granska och presentera aktuell forskning inom ämnesområdet

Kursinnehåll

I kursen behandlas förhållandet mellan språk, kultur, interaktion och kognition. Fokus är de språkliga och kroppsbaserade uttryck som kognition och tänkande kan ta i olika situationer, och relevansen av dessa uttryck för ömsesidig förståelse och mellanmänskliga relationer på en samhällelig nivå. Under kursen förs fortlöpande en kritisk diskussion om möjliga relationer mellan begreppen språk, kultur, ömsesidig förståelse, interaktion och kognition. Vidare innehåller kursen aktuell forskning för kursens relevanta ämnesområden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuell muntlig redovisning, betygsskala: EC
  • individuell muntlig examination med skriftligt underlag: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst Godkänt (E) på samtliga moment. Högre betyg grundas på den individuella muntliga redovisningen och den individuella muntliga examinationen med skriftligt underlag.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL2 Obligatoriska seminarier 3 hp U, G
RED2 Muntlig redovisning 1 hp EC
UPG3 Individuell muntlig examination med skriftligt underlag 2 hp EC

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.