Objektorienterad programmering, 6 hp

Object Oriented Programming, 6 credits

729G90

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sahand Sadjadee

Kursansvarig

Sahand Sadjadee

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2023) 202335-202402 3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
   

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för begrepp inom imperativ och objektorienterad programmering
 • strukturera och skriva källkod i ett objektorienterat programspråk, t.ex. Java
 • tillämpa standardbibliotek för det valda programspråket
 • felsöka och dokumentera det skapade programmet

Kursinnehåll

I kursen behandlas imperativ programmering i ett objektorienterat programmeringsspråk t.ex. Java, objektorienterad programutvecklingsmetodik, GIT för versionshantering, problemlösning, dokumentation och felsökningsstrategier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och en projektuppgift. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift i grupp, betygsskala: UV
 • skriftlig och muntlig redovisning av laborationer i grupp, betygsskala: UG

För slutbetyg Godkänd krävs betyget Godkänd på samtliga moment. För slutbetyg Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på projektuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.  
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Projektuppgift 3 hp U, G, VG
LAB1 Laborationer 3 hp U, G

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.