Språkteknologi, 6 hp

Language Technology, 6 credits

729G86

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Examinator

Marco Kuhlmann

Kursansvarig

Marco Kuhlmann

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) VT 2024 202403-202412 Engelska Linköping

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara grundläggande metoder för behandling av naturligt språk
 • praktiskt tillämpa språkteknologiska metoder och system på realistiska problem
 • utvärdera språkteknologiska komponenter och system med lämpliga metoder
 • bedöma svårighetsgraden på språkteknologiska problem och resursbehovet för att lösa dem

Kursinnehåll

Språkteknologi utvecklar metoder för att göra mänskligt språk tillgängligt för datorer. Denna kurs ger en introduktion till språkteknologi som tillämpningsområde och till några grundläggande språkteknologiska metoder. Kursens fokus ligger på metoder som bygger på maskininlärning. 

I kursen behandlas:

 • grundläggande metoder för analys och tolkning av naturligt språk
 • relevanta maskininlärningsmetoder
 • valideringsmetoder
 • tillämpningar av språkteknologi
 • språkteknologiska verktyg, programbibliotek och data

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, datorlaborationer och handledning i samband med ett projektarbete som utförs i mindre grupper. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell digital tentamen, betygsskala: EC
 • muntliga redovisningar av datorlaborationer i grupp, betygsskala: EC
 • individuell skriftlig reflektionsrapport, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på samtliga moment. Högre betyg grundas på medianen av betygen på laborationsrapporter, skriftlig tentamen och projektuppgifter. 


Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
KRT1 Frivillig dugga 0 hp U, G
LAB1 Laborationer 2 hp EC
UPG1 Projektarbete 2 hp EC
DIT1 Digital salstentamen 2 hp EC

Ordinarie litteratur

Artiklar

Artiklar och litteratur tillgängliga på kurshemsidan

Kompletterande litteratur

Böcker

Jurafsky, Dan, Martin, James H., (2019) Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics and speech recognition draft chapters of 3. ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education International/Prentice Hall, cop. 2009

https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.