Masteruppsats i Nationalekonomi, 30 hp

Master Thesis in Economics, 30 credits

730A10

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 202004-202023 Svenska Linköping, Valla
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi (Ekonomisk analys) 4 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla O
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi (Finansiell ekonomi) 4 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studenterande kunna:

 • självständigt planera, genomföra samt muntligen och skriftligen redovisa en forskningsuppgift inom det nationalekonomiska vetenskapsområdet.

Detta mål omfattar att kunna:

 • identifiera och formulera ett relevant problem och med väl motiverad metod uppnå forskningsupgiftens syfte,
 • söka och kartlägga vetenskaplig litteratur och författa en aktuell forskningsöversikt av tillämplig teori och empiri inom valt problemområde,
 • tolka och analysera, för det valda problemet och syftet, relevant empiri med hjälp av ekonomisk teori/modell,
 • demonstrera fördjupade ämnes- och metodkunskaper inom valt område,
 • skriftligt kommunicera, med vetenskaplig stringens
 • muntligt presentera, diskutera och försvara sitt arbete med ett vetenskapligt och metodkritiskt förhållningssätt,
 • kritiskt granska, värdera och diskutera andras arbeten med hög grad av vetenskaplig medvetenhet.

Kursinnehåll

Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för en magisterexamen inom vetenskapsområdet nationalekonomi.

Kursen omfattar:

 • handledning av uppsatsteam,
 • seminariebehandling av uppsatser.

Under handledning utvecklas kunskaper och färdigheter om ekonomisk metod för att självständigt formulera och utföra en forskningsuppgift inom nationalekonomi. Ämnet och problemet väljs i samråd med en erfaren uppsatshandledare. Handledaren hjälper till med att avgränsa och disponera uppsatsen, samt att granska innehåll, formalia och språk. Studenten tränas i att självständigt söka, värdera och referera källor, samt använda ekonomisk metod, att argumentera och analysera valt problem, teori och/eller empirisk data, och att samarbeta med andra genom att delta i seminariediskussioner av utkast och färdiga uppsatser. I kursen ingår att presentera dispositioner, tidsplaner och utkast, att vara aktiv i granskningen av andra studenters texter, liksom att försvara den egna uppsatsen och opponera på annan uppsats vid ett slutseminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs på helfart där arbetsformerna är självständigt arbete med stöd av individuell handledning av uppsatsteamet och/eller grupphandledning av uppsatsteam och seminarier. Uppsatsen skrivs normalt i team om två personer. I undantagsfall, efter dispens från kursansvarig, utförs arbetet av en person.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier, samt genom framläggande och försvar av uppsats och opposition på annan uppsats. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPSA Uppsats 22.5 hp U, G, VG
OPPO Opponering 1.5 hp U, G, VG
NÄRV Närvaro 1 hp U, G, VG
METO Metod 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.