Examensarbete i nationalekonomi, 30 hp

Master Thesis in Economics, 30 credits

730A14

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att minst 160 hp från de grundläggande kurserna inom programmet är avklarade.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • självständigt planera, genomföra samt muntligen och skriftligen redovisa en forskningsuppgift inom det nationalekonomiska vetenskapsområdet.

Detta mål omfattar att kunna:

 • identifiera och formulera ett relevant problem och med väl motiverad metod uppnå examensarbetets syfte,
 • söka och kartlägga vetenskaplig litteratur och författa en aktuell forskningsöversikt av tillämplig teori och empiri inom valt problemområde,
 • tolka och analysera, för det valda problemet och syftet, relevant empiri med hjälp av ekonomisk teori/modell,
 • visa på och argumentera för resultatens/modellens användbarhet,
 • demonstrera fördjupade ämnes- och metodkunskaper inom valt område,
 • skriftligen kommunicera, med vetenskaplig stringens, utifrån uppsatta krav om språk och formalia,
 • muntligen presentera, diskutera och försvara sitt examensarbete med ett vetenskapligt och metodkritiskt förhållningssätt,
 • kritiskt granska, värdera och diskutera andra uppsatser med hög grad av vetenskaplig medvetenhet.

Kursinnehåll

Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för en Civilekonomexamen inom huvudområdet nationalekonomi.
Kursen omfattar:

 • metodundervisning,
 • handledning av uppsatsteam,
 • seminariebehandling av uppsatser.

Med stöd av metodundervisning och handledning utvecklas kunskaper och färdigheter om ekonomisk metod för att självständigt formulera och utföra en forskningsuppgift inom nationalekonomi. Ämnet och problemet väljs i samråd med en erfaren handledare. Handledaren hjälper till med att avgränsa och disponera examensarbetet, samt att granska innehåll, formalia och språk. Studenten tränas i att självständigt söka, värdera och referera källor, samt använda ekonomisk metod, att argumentera och analysera valt problem, teori, och/eller empirisk data, och att samarbeta med andra genom att delta i seminariediskussioner av utkast och färdiga examensarbeten. I kursen ingår att presentera dispositioner, tidsplaner och utkast, att vara aktiv i granskningen av andra studenters texter, liksom att försvara det egna examensarbetet och opponera på annat examensarbete vid ett slutseminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs på helfart där arbetsformen är självständigt arbete med stöd av metodundervisning och individuell handledning och/eller grupphandledning vid seminarier. Examensarbetet skrivs normalt i team om två personer. I undantagsfall, efter dispens från kursansvarig, utförs arbetet av en person.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, samt genom framläggande och försvar av examensarbete och opposition på annat examensarbete. Detaljerad information finns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPSA Uppsats 22.5 hp U, G, VG
OPP1 Opponering 1.5 hp U, G
NÄR1 Närvaro 1 hp U, G
MET1 Metod 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.