Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata, 7.5 hp

Econometrics: Analysis of Cross-Section and Panel Data Material, 7.5 credits

730A21

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Jonathan Siverskog, David Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 201944-202003 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 201944-202003 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

Nationalekonomi grundkurser 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända, samt genomgången Ekonometri 7,5 hp eller motsvarande. Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • självständigt genomföra typiska ekonometriska studier, baserad på panel- och tvärsnittsdata, inom mikro-, makro- och finansiell ekonomi med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta ekonometriska metoden.
  • redogöra för den typ av ekonometriska problem som kan kopplas till heterogenitet, identifikation, selektiva urval och olika former av begränsningar hos datamängden liksom för lösningar på dessa problem.
  • teoretiskt analysera de vanligaste problemen och dess lösningar i ekonometriska studier baserade på panel- och tvärsnittsdata.
  • redogöra för val av estimationsmetoder, kriterier och tester som leder till välspecificerade ekonometriska modeller.

Kursinnehåll

Kursen behandlar typiska problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Den grundläggande linjära regressionsmodellen är starkt begränsad i sina applikationer. Därför går denna kurs vidare med syftet att deltagarna efter kursen självständigt skall kunna analysera och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som krävs av arbetsmarknaden, för en god masteruppsats, inledande forskarstudier och för att kunna läsa och orientera sig inom modern empirisk forskning.

Ett exempel på moment som tas upp är modeller för paneldata där data består av en serie observationer över tiden av samma enhet. Ett annat exempel är modeller där den beroende variabeln är censurerad eller begränsad i någon form så att den t.ex. aldrig kan vara negativ eller endast antar ett fåtal diskreta värden - i det enklaste fallet noll eller ett - för att beskriva ömsesidigt uteslutande val eller utfall. Som exempel på modeller kan nämnas Tobit-, Logit- och Probit-modeller och andra liknande modeller. I samband med dessa modeller diskuteras också ”sample selection” problem, problem som uppkommer när observationer på den beroende variabeln inte har genererats från ett slumpmässigt urval utan har genererats via någon annan process. Ett exempel på det senare är när samplet bara består av försökspersoner som frivilligt anmälde sig till att delta i experimentet, eller bara av de variabler som går att mäta som t.ex. lönerna hos kvinnor som valt att förvärvsarbeta istället för att välja någon annan sysselsättning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen blandar föreläsningar, seminarier och laborationer. Det bör understrykas att kursen förutsätter att deltagarna använder kursmaterialet och övar modellering på egen hand. Den schemalagda tiden för datorlaborationer och övningar är till för att introducera en problemställning.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänt på alla obligatoriska inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studievägledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INUP Inlämningsuppgift 0 hp U, G, VG
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
INU1 Inlämningsuppgift 0 hp U, G

Böcker

Verbeek, Marno, (2012) A Guide to Modern Econometrics, 4. ed., Hoboken, NJ: Wiley.

ISBN: 9781119951674, 1119951674

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.