Hälsoekonomi och etik, 7.5 hp

Health Economics and Ethics, 7.5 credits

730A24

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Martin Henriksson

Kursansvarig

Martin Henriksson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2024) 202404-202408 Engelska Linköping V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet nationalekonomi
    samt
  • Genomgången kurs i Ekonometri
  • Engelska 6/B

(Undantag för Svenska 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

  • tillämpa hälsoekonomiska teorier och analysmetoder
  • tolka och kritiskt granska hälsoekonomiska utvärderingar och deras roll i hälso- och sjukvårdspolicy
  • kritiskt diskutera etiska principer för beslutsfattande inom sjukvården
  • analysera och integrera samhällsekonomiska, politiska och etiska policyaspekter relaterade till hälso- och sjukvård.

Kursinnehåll

Kursen behandlar traditionell hälsoekonomisk teori och metod samt introducerar nya tillämpningar och metodutveckling. Kursen erbjuder fördjupning i ett samtida hälsoekonomiskt ämne som bestäms gemensamt med kursansvarig. Kursen omfattar: 

• Utbud och efterfrågan på hälsa och sjukvård

• Marknadsmisslyckanden i sjukvården 

• Kostnadseffektivitetsanalys 

• Mätning av hälsorelaterad livskvalitet

• Beslutsanalytisk modellering

• Etiska implikationer av beslutsfattande i sjukvården

• Rättviseteorier relaterade till sjukvård

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska. 

Examination

Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, projektarbete samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt 0 hp U, G
INLU Inlämningsuppgift 0 hp U, G
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Other course litterature and articles that might be used will be found in the course room in Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.