Mikroekonomisk analys, 7.5 hp

Microeconomic Analysis, 7.5 credits

730A26

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gustav Tinghög

Kursansvarig

Gustav Tinghög

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202343 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202343 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Ekonomisk analys) 3 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser 30 hp, Nationalekonomi, fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi, fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • sammanställa, kritiskt granska och värdera aktuell forskningslitteratur inom mikroekonomiska området
 • tillämpa mikroekonomiska teorier

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom det mikroekonomiska området. Vidare ingår i kursen forskningsgranskning, jämförande studier och konceptualisering av idéer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller föreläsningar, övningar och seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För Godkänt resultat krävs Godkänt på samtliga inlämningsuppgifter. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av inlämningsuppgifterna.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.

Övrigt

Se Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.