Spelteori, 7.5 hp

Game Theory, 7.5 credits

730A28

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kinga Barrafrem

Kursansvarig

Kinga Barrafrem

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202343 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202343 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Ekonomisk analys) 3 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser 30 hp, Nationalekonomi, fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi, fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för huvuddelarna av spelteori och kritiskt granska dess metoder
 • kritiskt granska och sakligt förhålla sig till spelteoretisk forskning
 • tillämpa spelteori i analys av ekonomiska problemställningar

Kursinnehåll

Under kursen behandlas följande:

 • Spel i normala och extensiva former.
 • Analys av Nashjämvikter i spel med fullständig information.
 • Analys av Nashjämvikter med mixade strategier.
 • Analys av upprepade spel.
 • Analys av jämvikter i Bayesianska spel med ofullständig information.
 • Analys av rationellt och irrationellt beteende.

I kursen behandlas spelteorins grunder med fokus på analys av jämviktslösningar under olika förutsättningar och antaganden. En stor del av kursen ägnas åt tillämpningar av spelteori i analys av strategiskt beteende och dess konsekvenser.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 3.5 hp U, G, VG
INL1 Inlämningsuppgifter 1 hp U, G
SEM1 Seminarium 3 hp U, G

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.
Dixit, Avinash K., Nalebuff, Barry, (2008) The art of strategy : a game theorist's guide to success in business & life 1. ed. New York : W.W. Norton & Company, cop. 2008

ISBN: 9780393062434, 0393062430, 9780393337174, 0393337170

Osborne, Martin J., (2009) An introduction to game theory 1st international ed. New York : Oxford University Press, c2009.

ISBN: 9780195322484, 0195322487

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.