Institutionell teori och analys, 7.5 hp

Institutional Theory and Analysis, 7.5 credits

730A32

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202344-202403 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202344-202403 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser 30 hp, Nationalekonomi, fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi, fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska institutionell teori och metod
 • kritiskt granska och diskutera institutionell forskning
 • tillämpa institutionell teori i analys av ekonomiska problemställningar

Kursinnehåll

I kursen presenteras institutionell teori och hur den används för att analysera institutioners inverkan på ekonomiska och politiska utfall samt på aktörers beteende. Centralt för kursen är begrepp som transaktionskostnader, äganderätt, allmänningens tragedi, rent-seeking, förtroende, opportunistiskt beteende, principal-agent, governance structures och regleringar. Centralt är också att studera drivkrafterna bakom institutionell förändring och ekonomisk omvandling. Slutligen behandlas hur människor agerar och interagerar i en komplex värld och hur institutioner kan visas vara ett svar på transaktionskostnader, begränsad information, begränsad rationalitet, kulturella faktorer och beteendemässiga bias som kan uppfattas som irrationalitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuella seminarierapporter, betygsskala: UG

Varje delmoment ger ett antal poäng och dessa räknas samman. För att få betyget G krävs att alla delmoment är godkända samt att minst 50 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. För att få betyget VG krävs att alla delar är godkända samt att minst 75 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts.

Detaljerad information återfinns i studievägledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ITA1 Institutionell teori 2 hp U, G, VG
ITA2 Institutionell förändring 2 hp U, G, VG
ITA4 Reglerande institutioner 2 hp U, G, VG
ITA5 Policy och tillväxt 1.5 hp U, G, VG

Böcker

Lindvall, Johannes, Rothstein, Bo, Vägar till välstånd: sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi Stockholm: SNS Förlag.
North, Douglass C., Karlsson, Ingemar, Att förstå ekonomi i förändring Stockholm: SNS Förlag.

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.