Tillämpad beteendeekonomi, 7.5 hp

Applied Behavioral Economics, 7.5 credits

730A38

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kinga Barrafrem

Kursansvarig

Kinga Barrafrem

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202343 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202343 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi grundkurser 30 hp, 
  Nationalekonomi fortsättningskurser 30 hp 
  Nationalekonomi fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för problem som kan uppkomma i neoklassisk nationalekonomisk teori
 • identifiera, förklara och analysera hur psykologiska faktorer kan påverka beslutsfattare
 • identifiera, beskriva och tillämpa forskningsmetoder som används i beteendeekonomi
 • tillämpa empiri och teori inom beteendeekonomi för att dra slutsatser om olika ekonomiska aktörers beslut
 • utforma experiment och undersökningar för att besvara relevanta forskningsfrågor inom beteendeekonomi
 • kritiskt utvärdera befintlig policy med syfte att förbättra individers beslutsfattande och föreslå konstruktiva sätt att hjälpa individer att fatta bättre beslut

Kursinnehåll

Kursen innefattar:

 • Verktyg för att bedriva beteendeekonomisk forskning
 • Preferenser och känslor i beslutsfattande
 • Tillämpningar av beteendeekonomi
 • Beteendeinterventioner

I kursen behandlas användningen av laboratorie- och fältexperiment som ett verktyg för att få kunskap om ekonomiska aktörers beteenden samt forskning som har inkorporerat psykologi inom nationalekonomi. I kursen analyseras antaganden om hur ekonomiskt beteende förändras när förenklade antaganden i klassiska nationalekonomiska modeller ersätts med psykologiskt realistiska antaganden baserade på empiriska observationer från laborationer och fältstudier. Fokus ligger på hur dessa antaganden påverkar individuella beslut, hantering och offentliga beslut, såväl som hur beteendeekonomisk forskning kan tillämpas inom olika områden av beslutsfattande, till exempel finans.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen består av 

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • skriftlig rapport, betygsskala: UV
 • opponering, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga rapporten.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 3 hp U, G
RAPP Skriftlig rapport 3 hp U, G, VG
OPPO Opponering 1.5 hp U, G

Böcker

Kurslitteraturen består av artiklar som tillhandahålls i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.