Introduktion till nationalekonomi, grundkurs, 8 hp

Introduction to Economics, basic course, 8 credits

730G25

Kursen är nedlagd. Ersätts av 730G11.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 1 (HT 2020) 202046-202051 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt MaC och ShA.

Lärandemål

Vid kursens slut ska den studerande:

 • känna till de nationalekonomiska grundproblemen och de grundläggande antagandena,
 • ha förståelse för vad som bestämmer efterfrågan, utbud och pris på en marknad, samt vad som kan få dessa att förändras,
 • ha kunskap om ett företags olika produktions- och kostnadssamband samt hur ett företag i fullständig konkurrens bestämmer den produktionskvantitet som maximerar vinsten,
 • ha kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt, orsaker till arbetslöshet och något om arbetsmarknadspolitik,
 • ha grundläggande förmåga att tillämpa nationalekonomiska modeller för att analysera ekonomiska problem,
 • förklara vad som ligger bakom uppkomsten av internationell handel,
 • redogöra för uppbyggnaden av ett lands nationalräkenskaper och makroekonomiska målvariabler och innebörden av olika indikatorer på det makroekonomiska läget,
 • ha utvecklat grundläggande färdigheter i att tolka och tillämpa grafisk och enkel matematisk analys,
 • medvetet kunna inta ett nationalekonomiskt förhållningssätt ("thinking like an economist") till olika typer av ekonomiska problem. 

Kursinnehåll

Kursen behandlar

 • matematiska grundbegrepp
 • knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet,
 • den ekonomiska teorins förutsättningar; aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet,
 • efterfrågan, utbud och jämviktspris. Effekter på jämvikten av olika slags störningar,
 • produktionsteori,
 • företagets kostnadssamband på kort och lång sikt,
 • vinstmaximering och utbud vid fullständig konkurrens,
 • arbetsmarknaden
 • vad som ligger bakom uppkomsten av internationell handel. 

Undervisnings- och arbetsformer

Den studerande får undervisning i form av övningar och föreläsningar. Syftet med föreläsningarna är att hjälpa den studerande att strukturera och förstå kursinnehållet. På övningarna diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Under vissa övningstillfällen kan den studerande få tid att arbeta med uppgifter under schemalagd tid, delvis under handledning av lärare. Seminarier där ett projektarbete redovisas förekommer också. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem. 

Examination

Kursen examineras genom en individuell, skriftlig tentamen samt genom ett projektarbete och aktiv närvaro vid ett seminarium där projektarbetet presenteras. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G
TEN1 Examination 7 hp U, G, VG

Böcker

Blanchard, Olivier, Calmfors, Lars, Flam, Harry, Hassler, John, Krusell, Per, Makroekonomi, Stockholm: Liber
Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, Microeconomics, New York: Worth.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.