Finansiell ekonomi, 7.5 hp

The Economics of Financial Market, 7.5 credits

730G32

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska kandidatprogrammet 4 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för det finansiella systemets funktion ur ett svenskt och internationellt perspektiv, hur kredit-, aktie-, derivat och valutamarknader fungerar, samt redogöra för finansiella intermediärers roll i det finansiella systemet
 • diskutera hur finansiella kontrakt är konstruerade, deras roll i finansiella transaktioner och hur de på basis av finansiell teori kan värderas och prissättas
 • redogöra för central teori om finansiering, om investering, om riskhantering, om skuldsättning och om utdelningspolitik
 • teoretiskt analysera grundläggande finansiella problem som företag och andra organisationer har att hantera
 • söka, samla och värdera aktieinformation  till grund för en avkastning- och riskanalys av en värdepappersportfölj
 • kommunicera med ekonomer i finansiella frågor med både juridiska och ekonomiska implikationer

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • Det finansiella systemets funktion i att omvandla sparande till finansiering, att hantera risker, att tillhandahålla betalningsförmedling, att förmedla finansiell information, att skapa sunda incitament, att sänka transaktionskostnader i finansiella transaktioner, och att vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle.
 • Kreditmarknadens, aktiemarknadens, derivatmarknadens och valutamarknadens roll i det finansiella systemet i ett internationellt perspektiv.
 • Centrala finansiella intermediärer som banker och andra kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag, värdepappersinstitut, fondbolag och riskkapitalbolag och dessas roll i det finansiella systemet.
 • Hur grundläggande finansiella kontrakt som obligationer (skuldebrev), aktier (andelsbevis) och derivatinstrument (terminskontrakt, swappar och optioner) är konstruerade, hur de teoretiskt värderas och hur de i praktiken används för att hantera olika typer av finansiella problem som företag och andra organisationer är exponerade mot.
 • Teori om pengars tidsvärde, om värdering av obligationer, om aktievärdering, om värdering av derivatinstrument, om riskhantering, om principal- och agentproblematik (uppdragsgivare och uppdragstagare), om skuldsättning och om aktieutdelningspolitik.
 • Teoretiska modeller som beskriver och analyserar relationen mellan risktagande och avkastningskrav.
 • Grundläggande svenska och internationella termer och begrepp inom finansiell ekonomi.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, räknestugor och projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • projektrapport i grupp och som presenteras muntligt, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information finns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 6.5 hp U, G, VG
PRO3 Projekt 1 hp U, G

Böcker

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C., Marcus, Alan J., Fundamentals of corporate finance, Senaste upplagan. New York : McGraw-Hill Education.
Sveriges Riksbank. , (2016,) Den svenska finansmarknaden. Finns på nätet att ladda ner.

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.