Mikroekonomi, 9 hp

Microeconomics, 9 credits

730G39

Kursen är nedlagd. Ersätts av 770G33.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Elisabeth Lång

Studierektor eller motsvarande

Mimmi Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2017) 201734-201739 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2017) 201734-201739 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2017) 201734-201739 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till det internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för de nationalekonomiska grundproblemen och de grundläggande antagandena
 • beskriva hur resursfördelningen via prisbildningen fungerar i en marknadsekonomi under olika marknadsformer
 • förklara innebörden av effektiv resursfördelning, vilka förhållanden på en marknad som leder till effektiv resursfördelning och vilka förhållanden som leder till att marknader inte fungerar effektivt
 • använda nationalekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska frågor gällande
  • konsumenters och producenters val
  • hur marknader påverkas av olika slag av efterfråge- och kostnadsförändringar, skatter, subventioner och prisregleringar
  • hur effektiv resursfördelningen på en marknad är och vad som kan påverka denna effektivitet

Kursinnehåll

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla sin kunskap om och förmåga att beskriva, förstå och värdera hur resursfördelningsprocessen i en marknadsekonomi fungerar.

Kursen behandlar:

 • Knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet.
 • Resursfördelningsteorins förutsättningar, aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet
 • Konsumtionsteori
 • Produktionsteori
 • Elasticiteter
 • Resursfördelning vid fullständig konkurrens samt olika slag av ofullständig konkurrens (monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol, monopsoni)
 • Produktionsfaktormarknaden
 • Välfärdsteorins grunder
 • Externa effekter och kollektiva nyttigheter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av ett antal övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Under vissa övningstillfällen kan den studerande få tid att arbeta med uppgifter under schemalagd tid, delvis under handledning av lärare. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem till vilka lösningar i vissa fall tillhandahålls.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.