Makroekonomi, 10 hp

Macroeconomics, 10 credits

730G43

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 2 (VT 2018) 201817-201823 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

samt ShA och MaC.

Lärandemål

Målet för lärandet är att studenten skall utveckla sin kunskap om relevanta begrepp, faktiska förhållanden och makroekonomisk teori. Detta skall leda till förmåga att tolka information om makroekonomiska förhållanden samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i analyser av utvecklingen på det makroekonomiska området under olika förhållanden.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • återge den historiska utvecklingen av makroekonomiska idéer, kritik och samtida kontroverser på ett översiktligt sätt.
  • beskriva vad de centrala makroekonomiska problemen består i och varför de anses viktiga.
  • definiera viktiga begrepp inom det makroekonomiska området.
  • förklara hur de viktiga makroekonomiska variablerna bestäms samt deras inbördes beroende.
  • ingående analysera effekterna av störningar och av ekonomisk politik, stabiliseringspolitik.
  • bedöma den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.
  • värdera ett ekonomiskt läge och bedöma en framtida utveckling.
  • förstå de särskilda problem som gäller för små öppna ekonomier.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av viktiga makroekonomiska begrepp och problem. Detta innefattar att nationalräkenskaperna och begrepp relaterade till den finansiella ekonomin och de utrikes transaktionerna behandlas. De makroekonomiska målen gällande tillväxt, inflation, arbetslöshet och sysselsättning diskuteras. Därefter behandlas pengars roll i en marknadsekonomi och teorin för vad som på lång sikt bestämmer ett lands prisnivå och växelkurs.

Fortsättningsvis är fokus i kursen på vad som sammanhänger med konjunktursvängningarna, det vill säga hur BNP, inflation och arbetslöshet bestäms på kort och medelfristig sikt. Den grundläggande, så kallade Keynesianska teorin utgör basen för att bestämma jämvikt mellan totalt utbud och efterfrågan. De faktorer som bestämmer utbudet och efterfrågan och sambanden dem emellan behandlas. Därefter utvecklas teorin till att gälla en öppen ekonomi och en ekonomi med rörlig prisnivå och inflationsförväntningar.

Den sista delen i kursen behandlar möjligheter och problem med att bedriva ekonomisk politik, främst stabiliseringspolitik i syfte att dämpa konjunktursvängningarna. Den studerande får därvid möjlighet att relatera den makroekonomiska teorin till olika aktuella problem.

Under kursens gång berörs också den historiska utvecklingen av den svenska ekonomin samt det aktuella ekonomiska läget. Något berörs också utvecklingen av olika makroekonomiska skolor och teoribildningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Den studerande får undervisning i form av ett antal övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Under vissa övningstillfällen kan den studerande få tid att arbeta med uppgifter under schemalagd tid, delvis under handledning av lärare. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet och att få exempel från den makroekonomiska utvecklingen. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem till vilka lösningar i vissa fall tillhandahålls. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras dels med en skriftlig individuell tentamen, dels med ett skriftligt arbete där en särskild fråga analyseras. Detta arbete genomförs gruppvis och skall presenteras och diskuteras muntligt vid ett seminarium.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.