Makroekonomi, 10 hp

Macroeconomics, 10 credits

730G43

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 2 (VT 2020) 202017-202023 Svenska Linköping O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt

ShA och MaC.

Lärandemål

Målet för lärandet är att studenten skall utveckla sin kunskap om begrepp, faktiska förhållanden och makroekonomisk teori. Detta skall leda till en förmåga att tolka information om makroekonomiska förhållanden samt till en förmåga att analysera utvecklingen på det makroekonomiska området.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • identifiera viktiga begrepp inom det makroekonomiska området.
 • beskriva vad de centrala makroekonomiska frågeställningarna består i och varför de anses viktiga.
 • beskriva hur en makroekonomisk modell baserad på jämviktsvillkor i varu-, finans- och arbetsmarknad byggs.
 • förklara hur de viktiga makroekonomiska variablerna bestäms samt deras inbördes beroende.
 • analysera effekterna av störningar och av ekonomisk politik, så kallad stabiliseringspolitik.
 • bedöma den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.
 • analysera ett ekonomiskt läge och en framtida utveckling.
 • förstå de särskilda förutsättningar som gäller för små öppna ekonomier.
 • redogöra för och tillämpa tillväxtteori

Kursinnehåll

Under kursen introduceras viktiga makroekonomiska begrepp och samband, och makroekonomiska mål gällande tillväxt, inflation, arbetslöshet och sysselsättning diskuteras. Vidare behandlas även en modell för makroekonomisk konjukturanalys, där varu-, finans- (penning-, valuta- och obligationsmarknader), och arbetsmarknaden ingår. Den grundläggande, så kallade Keynesianska teorin utgör basen för den kortsiktiga konjukturanalysen. De faktorer som bestämmer utbudet och efterfrågan och sambanden dem emellan behandlas, och modellen utvidgas även till att gälla öppen ekonomier. En kort introduktion till tillväxtteori och -empiri behandlas också i kursen.

Möjligheter och problem med att bedriva ekonomisk politik, främst stabiliseringspolitik i syfte att dämpa konjuktursvängningarna disktureras och den studerande får därvid möjlighet att relatera den makroekonomiska teorin till olika aktuella problem. Den teoretiska modellkonstruktionen belyses löpande med historiska och aktuella makroekonomiska exempel.

Undervisnings- och arbetsformer

Den studerande får undervisning i form av övningar och föreläsningar. På övningarna diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Föreläsningarna hjälper den studerande att strukturera och förstå kursinnehlållet och ger exempel från den makroekonomiska utvecklingen. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem till vilka lösningar i vissa fall tillhandahålls. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras dels med en skriftlig individuell tentamen, dels med ett skriftligt arbete där en särskild fråga analyseras. Detta arbete genomförs gruppvis och skall presenteras och diskuteras muntligt vid ett seminarium.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Skriftlig redovisning av grupparbete 1 hp U, G
TENT Tentamen 9 hp U, G, VG
RED2 Muntlig redovisning av grupparbete 0 hp U, G

Övrigt

 • Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J. & Krusell, P. (2015): Makroekonomi. Liber.
 • Artiklar och kompendium tillkommer på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.