Makroekonomi, 10 hp

Macroeconomics, 10 credits

730G61

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2016) 201636-201642 Svenska Linköping O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 1 (HT 2016) 201636-201642 Svenska Linköping O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 1 (HT 2016) 201636-201642 Svenska Linköping O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska

Förkunskapskrav

-

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna.

 • beskriva hur en makroekonomisk modell baserad på jämviktsvillkor i varu-, finans- och arbetsmarknad byggs.
 • beskriva vad de centrala makroekonomiska problemen består i och varför de anses viktiga.
 • definiera viktiga begrepp inom det makroekonomiska området.
 • förklara hur de viktiga makroekonomiska variablerna bestäms på kort och lång sikt samt deras inbördes beroende.
 • analysera effekterna av störningar och av ekonomisk politik, stabiliseringspolitik.
 • bedöma den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.
 • värdera ett ekonomiskt läge och bedöma en framtida utveckling.
 • förstå de särskilda problem som gäller för små öppna ekonomier av Sveriges typ.

Kursinnehåll

Målet för lärandet är att studenten skall utveckla sin kunskap om relevanta begrepp, faktiska förhållanden och makroekonomisk teori. Detta skall leda till förmåga att tolka information om makroekonomiska förhållanden samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i analyser av utvecklingen på det makroekonomiska området under olika förhållanden. Kursen inleds med en genomgång av viktiga makroekonomiska begrepp och problem. Detta innefattar att nationalräkenskaperna och begrepp. De makroekonomiska målen gällande tillväxt, inflation, arbetslöshet och sysselsättning diskuteras

Det makroekonomiska modellbygget har sin början i en kärnmodell för kortsiktig makroekonomisk konjunkturanalys, s.k. ISLM modell, där varu- och finansmarknaderna (Penning-, valuta- och obligationsmarknader) ingår, inklusive en kort introduktion till förväntningarnas roll i ekonomin. Kärnmodellen utvecklas, genom att inkludera arbetsmarknaden, till en modell för mellansiktig konjunkturanalys, s.k. ASAD modell. Modellbygget avslutas med en kort introduktion till tillväxtteoriers grundmodell, s.k. Solow modell. Den teoretiska modellkonstruktionen belyses löpande med historiska och aktuella, främst svenska, makroekonomiska exempel.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs på helfart. Den studerande får undervisning i form av ett antal föreläsningar och övningar. Föreläsningarna hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet och att få exempel från den makroekonomiska utvecklingen. På Övningar diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig individuell tentamen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.