Marknadsekonomins grunder, 7.5 hp

The Foundations of the Market Economy, 7.5 credits

730G68

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2019) 201944-201948 Svenska Linköping O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

samt MaC och ShA.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för de nationalekonomiska grundproblemen och innebörden av de grundläggande antagandena om knapphet och rationalitet
- redogöra för uppbyggnaden av ett lands nationalräkenskaper och innebörden av olika indikatorer på det makroekonomiska läget
- redogöra för vad som bestämmer efterfrågan, utbud och pris på en marknad, samt vad som kan få dessa att förändras
- förstå individers avvägningar mellan nytta och kostnader förknippade med olika val
- redogöra för arbetsmarknadens funktionssätt, orsaker till arbetslöshet och något om arbetsmarknadspolitik
- tillämpa nationalekonomiska modeller för att analysera ekonomiska problem
- inta ett nationalekonomiskt förhållningssätt ("thinking like an economist") till olika typer av ekonomiska problem.

Kursinnehåll

Kursen behandlar
- knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet,
- den ekonomiska teorins förutsättningar; aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet, efterfrågan, utbud och jämviktspris. Effekter på jämvikten av olika slags störningar
- konsumentteori
- innebörd och effekter av olika konkurrensförhållanden
- arbetsmarknaden, strukturell och konjunkturell arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik,
- nationalräkenskaperna och andra begrepp relaterade till ett lands konjunkturläge.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av övningar och seminarier. På dessa disktueras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem.

Examination

Kursen examineras genom en individuell, skriftlig tentamen samt en seminariebehandlad inlämningsuppgift som görs i grupp.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 6 hp U, G, VG
PROJ Projekt 1.5 hp U, G, VG

Böcker

Blanchard, Olivier, Calmfors, Lars, Flam, Harry, Hassler, John, Krusell, Per, (2015) Makroekonomi, 1. uppl., Stockholm: Liber.

ISBN: 9789147114702

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, (2016) Microeconomics, 2. ed., New York: Worth.

ISBN: 9781464187025

Hultkrantz, Lars, Söderström, Hans Tson, (2014) Marknad och politik, 11. [omarb.] uppl., Lund: Studentlitteratur.

ISBN: 9789144100913

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.