Marknadsekonomins grunder, 7.5 hp

The Foundations of the Market Economy, 7.5 credits

730G68

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av 770G38.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linnea Tengvall

Kursansvarig

Linnea Tengvall

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Särskild information

Examination erbjuds vid sammanlagt minst fem tillfällen per examinationsmoment.

Dessa tillfällen fördelas under minst två terminer från det sista ordinarie kurstillfället. Dessa finns i kursens sista aktuella Lisamrum.

Kontakta institutionen för att bli insläppt i kursens Lisamrum.

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för de nationalekonomiska grundproblemen och innebörden av de grundläggande antagandena om knapphet och rationalitet
- redogöra för uppbyggnaden av ett lands nationalräkenskaper och innebörden av olika indikatorer på det makroekonomiska läget
- redogöra för vad som bestämmer efterfrågan, utbud och pris på en marknad, samt vad som kan få dessa att förändras
- förstå individers avvägningar mellan nytta och kostnader förknippade med olika val
- redogöra för arbetsmarknadens funktionssätt, orsaker till arbetslöshet och något om arbetsmarknadspolitik
- tillämpa nationalekonomiska modeller för att analysera ekonomiska problem
- inta ett nationalekonomiskt förhållningssätt ("thinking like an economist") till olika typer av ekonomiska problem.

Kursinnehåll

Kursen behandlar
- knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet,
- den ekonomiska teorins förutsättningar; aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet, efterfrågan, utbud och jämviktspris. Effekter på jämvikten av olika slags störningar,
- konsumentteori,
-innebörd och effekter av olika konkurrensförhållanden
-arbetsmarknaden, strukturell och konjunkturell arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik,
- nationalräkenskaperna och andra begrepp relaterade till ett lands konjunkturläge.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av övningar och seminarier. På dessa disktueras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem.

Examination

Kursen examineras genom en individuell, skriftlig tentamen samt en seminariebehandlad inlämningsuppgift som görs i grupp.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 6 hp U, G, VG
MUNT Muntlig redovisning 0 hp U, G
PRO1 Projekt 1.5 hp U, G

Böcker

Blanchard, Olivier, Calmfors, Lars, Flam, Harry, Hassler, John, Krusell, Per, (2015) Makroekonomi 1. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114702

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, (2016) Microeconomics 2. ed. New York : Worth, 2016

ISBN: 9781464187025

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.