Makroekonomi, 7.5 hp

Macroeconomics, 7.5 credits

730G71

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 202009-202013 Svenska Linköping
F7KPO Politices kandidatprogram 2 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt genomgången kurs Marknadsekonomins grunder 7,5hp eller motsvarande. 

Lärandemål

Målet för lärandet är att studenten skall utveckla sin kunskap om begrepp, faktiska förhållanden och makroekonomisk teori. Detta skall leda till en förmåga att tolka information om makroekonomiska förhållanden samt till en förmåga att analysera utvecklingen på det makroekonomiska området.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • definiera viktiga begrepp inom det makroekonomiska området
  • förklara hur de viktiga makroekonomiska variablerna bestäms samt deras inbördes beroende
  • analysera effekterna av störningar och av stabiliseringspolitik och bedöma politikens möjligheter och begränsningar
  • redogöra för grunderna i tillväxtteori

Kursinnehåll

Under kursen introduceras viktiga makroekonomiska begrepp och samband, och makroekonomiska mål gällande tillväxt, inflation, arbetslöshet och sysselsättning diskuteras. Vidare behandlas även en modell för makroekonomisk konjukturanalys, där varu-, finans- (penning-, valuta- och obligationsmarknader), och arbetsmarknaden ingår. Den grundläggande, så kallade Keynesianska teorin utgör basen för den kortsiktiga konjukturanalysen. De faktorer som bestämmer utbudet och efterfrågan och sambanden dem emellan behandlas, och modellen utvidgas även till att gälla öppen ekonomier. En kort introduktion till tillväxtteori och - empiri behandlas också i kursen.

Möjligheter och problem med att bedriva ekonomisk politik, främst stabiliseringspolitik i syfte att dämpa konjunktursvängningarna diskuteras och den studerande får därvid möjlighet att relatera den makroekonomiska teorin till aktuella problem. Den teoretiska modellkonstruktionen belyses löpande med historiska och aktuella makroekonomiska exempel.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera och förstå kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig individuell tentamen samt obligatorisk närvaro på och uppföljning av en stabiliseringspolitisk simuleringsövning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STAB Stabiliseringspolitiskt spel 0 hp U, G
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Blanchard, Olivier, Calmfors, Lars, Flam, Harry, Hassler, John, Krusell, Per, (2015) Makroekonomi 1. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114702

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, (2016) Microeconomics 2. ed. New York : Worth, 2016
Hultkrantz, Lars, Söderström, Hans Tson, (2014) Marknad och politik 11.[omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144100913

Övrigt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.