Makroekonomi, 7.5 hp

Macroeconomics, 7.5 credits

730G71

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Camilla Strömbäck

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202109-202113 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 2 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
 • Matematik 3b/3c 
  eller
 • Matematik C
  (Områdesbehörighet A4/4, där undantag ges för Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Samhällskunskap A samt Engelska B)

Lärandemål

Målet för lärandet är att studenten skall utveckla sin kunskap om begrepp, faktiska förhållanden och makroekonomisk teori. Detta skall leda till en förmåga att tolka information om makroekonomiska förhållanden samt till en förmåga att analysera utvecklingen på det makroekonomiska området.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • definiera viktiga begrepp inom det makroekonomiska området
 • förklara hur de viktiga makroekonomiska variablerna bestäms samt deras inbördes beroende
 • analysera effekterna av störningar och av stabiliseringspolitik och bedöma politikens möjligheter och begränsningar
 • redogöra för grunderna i tillväxtteori

Kursinnehåll

Under kursen introduceras viktiga makroekonomiska begrepp och samband, och makroekonomiska mål gällande tillväxt, inflation, arbetslöshet och sysselsättning diskuteras. Vidare behandlas även en modell för makroekonomisk konjukturanalys, där varu-, finans- (penning-, valuta- och obligationsmarknader), och arbetsmarknaden ingår. Den grundläggande, så kallade Keynesianska teorin utgör basen för den kortsiktiga konjukturanalysen. De faktorer som bestämmer utbudet och efterfrågan och sambanden dem emellan behandlas, och modellen utvidgas även till att gälla öppen ekonomier. En kort introduktion till tillväxtteori och - empiri behandlas också i kursen.

Möjligheter och problem med att bedriva ekonomisk politik, främst stabiliseringspolitik i syfte att dämpa konjunktursvängningarna diskuteras och den studerande får därvid möjlighet att relatera den makroekonomiska teorin till aktuella problem. Den teoretiska modellkonstruktionen belyses löpande med historiska och aktuella makroekonomiska exempel.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Vidare hålls ett antal föreläsningar som hjälper den studerande att strukturera och förstå kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig individuell tentamen samt obligatorisk närvaro på och uppföljning av en stabiliseringspolitisk simuleringsövning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STAB Stabiliseringspolitiskt spel 0 hp U, G
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Blanchard, Olivier, Calmfors, Lars, Flam, Harry, Hassler, John, Krusell, Per, Makroekonomi, Stockholm: Liber.
Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, Microeconomics, New York: Worth.
Hultkrantz, Lars, Söderström, Hans Tson, Marknad och politik, Lund: Studentlitteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.