Makroekonomi, 7.5 hp

Macroeconomics, 7.5 credits

730G71

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ali Ahmed

Kursansvarig

Axel Hedström

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202309-202313 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 2 (VT 2023) 202309-202313 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • definiera viktiga begrepp inom det makroekonomiska området
  • förklara hur de viktiga makroekonomiska variablerna bestäms samt deras inbördes beroende
  • analysera effekterna av störningar och av stabiliseringspolitik och bedöma politikens möjligheter och begränsningar
  • redogöra för grunderna i tillväxtteori

Kursinnehåll

Under kursen introduceras viktiga makroekonomiska begrepp och samband, och makroekonomiska mål gällande tillväxt, inflation, arbetslöshet och sysselsättning diskuteras. Vidare behandlas även en modell för makroekonomisk konjunkturanalys, där varu-, finans- (penning-, valuta- och obligationsmarknader), och arbetsmarknaden ingår. Den grundläggande, så kallade Keynesianska teorin utgör basen för den kortsiktiga konjunkturanalysen. De faktorer som bestämmer utbudet och efterfrågan och sambanden dem emellan behandlas, och modellen utvidgas även till att gälla öppna ekonomier. En kort introduktion till tillväxtteori och - empiri behandlas också i kursen.

Möjligheter och problem med att bedriva ekonomisk politik, främst stabiliseringspolitik i syfte att dämpa konjunktursvängningarna diskuteras och den makroekonomiska teorin relateras till olika aktuella problem. Den teoretiska modellkonstruktionen belyses löpande med historiska och aktuella makroekonomiska exempel.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • simuleringsövning i grupp, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: D


För godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG
STA1 Stabiliseringspolitiskt spel 0 hp U, G
SEM1 Seminarium 0 hp D

Böcker

Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J., Krusell, P., Makroekonomi, Liber förlag 2014

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.