Mikroekonomi, 7.5 hp

Microeconomics, 7.5 credits

730G72

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Martin Henriksson

Kursansvarig

Martin Henriksson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202139-202143 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 3 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Matematik 3b/3c 
    eller
  • Matematik C
    (Områdesbehörighet A4/4, där undantag ges för Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Samhällskunskap A samt Engelska B)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för hur resursfördelningen via prisbildningen fungerar vid olika marknadsformer
- redogöra för innebörden av samhällsekonomiskt effektiv resursfördelning
- redogöra för vilka förhållanden på en marknad som leder till effektiv resursfördelning samt vilka förhållanden som leder till att marknader inte fungerar effektivt
- förklara vad som ligger bakom uppkomsten av internationell handel, samt för välfärdseffekterna av handel och handelspolitik
- tillämpa nationalekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska problem och förklara hur marknader påverkas av olika typer av störningar som exempelvis efterfrågeförändringar och politiska ingripanden

Kursinnehåll

I kursen behandlas
- hur producenternas val av olika produktionsfaktorer och av produktionsvolym påverkas av produktivitet och olika kostnadssamband
- hur resursfördelningen för varor, tjänster och produktionsfaktorer fungerar vid fullständig och vid olika former av ofullständig konkurrens, som monopol, monopolistisk konkurrens och oligopol.
- den ekonomiska välfärdsteorins grundläggande begrepp, hur man i välfärdsteorin definierar samhällsekonomisk effektivitet samt hur en ekonomi med fullständig konkurrens på alla marknader i det ideala fallet leder till samhällsekonomisk effektivitet.
- vilka förhållanden som gör att marknader inte fungerar samhällsekonomiskt effektivt samt vilka åtgärder som då kan vidtas.
- hur man utifrån ett s.k. public-choice perspektiv kan förklara varför offentliga ingrepp i marknadsekonomin ibland kan innebära försämrad effektivitet.
- hur effektiviteten påverkas av olika slag av skatter och olika sätt att avgiftsbelägga offentligt tillhandahållna varor och tjänster.
- vad som ligger bakom uppkomsten av internationell handel samt för välfärdseffekterna av handel och handelspolitik
- aktuell ekonomisk politik, som exempel kan nämnas miljöpolitik och bostadspolitik men även andra områden kan väljas.
Studenten skall inför denna kurs känna till de nationalekonomiska grundproblemen, ha förmåga att tillämpa nationalekonomiska resonemang samt ha kunskaper om efterfrågans och utbudets bestämningsfaktorer samt hur konsumenters val på olika marknader kan beskrivas. Kursen är en fortsättning på kursen Marknadsekonomins grunder.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen på kursen sker i form av övningar och seminarier. På dessa diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Vidare hålls ett antal föreläsningar. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen samt obligatorisk närvaro på examinerande seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarie 0 hp U, G
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för eventuell kompletterande litteraturlista.
Blanchard, Olivier, Calmfors, Lars, Flam, Harry, Hassler, John, Krusell, Per, (2015) Makroekonomi 1. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114702

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, (2016) Microeconomics 2. ed. New York : Worth, 2016
Hultkrantz, Lars, Söderström, Hans Tson, (2014) Marknad och politik 11.[omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144100913

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.