Ekonomisk politik, 7.5 hp

Economic Policy, 7.5 credits

730G73

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Joakim Persson

Kursansvarig

Joakim Persson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202149-202203 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 3 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c 
eller
Matematik C
(Områdesbehörighet A4/4, där undantag ges för Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Samhällskunskap A samt Engelska B)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för tillväxtteorier, de stabiliseringspolitiska institutionerna, stabiliseringspolitikens möjligheter och problem samt värdera lämpligheten i olika typer av åtgärder
- redogöra för statens uppgifter på det ekonomiska området, analysera effekterna av ekonomisk-politiska insatser och värdera lämpligheten i olika typer av marknadsingripanden
- analysera samhällsekonomiska nyttor och kostnader i samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler
- redogöra för innebörden av ’public choice’ samt analysera effekterna av ett sådant synsätt på den ekonomiska politiken
- identifiera, strukturera och presentera problem och lämpliga ekonomisk-politiska lösningar inom något område inom ekonomin.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla:
- Hur stabiliseringspolitik i form av finans-, penning- och valutapolitik bör utformas under olika förutsättningar samt hur stabiliseringspolitiken i Sverige fungerar idag och fungerat tidigare.
- Statens roll och uppgifter i välfärdsstaten i form av socialförsäkringssystem, offentlig produktion, prissättning av offentliga tjänster, skatter och regleringar.
- Public choice som ett synsätt på hur det offentliga inflytandet utövas.
-Grundläggande principer för samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler och hur nyttor och kostnader identifieras, kvantifieras och värderas.
- Närmare studium av marknadsimperfektioner och statens roll inom utvalda sektorer, exempelvis bostadsmarknaden eller de finansiella marknaderna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar och seminarier. Vid ett tillfälle skall studenterna gruppvis muntligt presentera ett delområde i kursen. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur samt i grupp med förberedelser av en gruppuppgift som ska presenteras muntligt.

Examination

Examinationen består av en individuell salstentamen och en gruppvis presentation av ett valt politikområde. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 5 hp U, G, VG
GRUP Grupparbete 2.5 hp U, G

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för eventuell kompletterande litteraturlista.
Blanchard, Olivier, Calmfors, Lars, Flam, Harry, Hassler, John, Krusell, Per, (2015) Makroekonomi 1. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114702

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, (2016) Microeconomics 2. ed. New York : Worth, 2016
Hultkrantz, Lars, Söderström, Hans Tson, (2014) Marknad och politik 11.[omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144100913

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.