Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs, 7.5 hp

Macroeconomics for Developing Countries, continuation course, 7.5 credits

730G78

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Roger Bandick

Kursansvarig

Roger Bandick

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 201844-201849 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2018) 201844-201848 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande fördjupat kunna
- redogöra för, förklara och analysera modeller för ekonomisk tillväxt
- förklara och analysera effekterna av underliggande ekonomiska strukturer på den ekonomiska tillväxten
- analysera orsakerna till och konsekvenserna av konjunktursvängningar
-förklara och analysera makroekonomiska modeller för öppna ekonomier som deltar i den internationella handeln med varor och kapital, med hänsyn tagen till olika växelkursregimer
- förklara och analysera hur ekonomin anpassar sig från kort- och-, medellång- till långsikt
- förklara och analysera de viktigaste makroekonomiska politikområdena, särskilt effekterna av finans- och penningpolitiken i öppna ekonomier

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på både kort-, medellång-, och långsiktiga makroekonomiska frågor såsom konjunktur, tillväxt och statsskuld. Modellerna tillämpar de problem och frågor som politiker och centralbanker möter vid utformningen av den ekonomiska politiken och vid tillämpningen av finans- och penningpolitiken. Ekonomisk tillväxt är avgörande för den långsiktiga levnadsstandarden och därmed en avgörande faktor för makroekonomisk analys. Kursen behandlar och analyserar modeller som är förenliga med vedertagen fakta om ekonomisk tillväxt. Genomgående exemplifieras de teoretiska analyserna med studier av rådande ekonomisk-politiska problemställningar. Kursens ämnesområden är: Keynesianska konjunkturcykelmodeller för öppna ekonomier, ekonomisk politik (finans- och penningpolitik), endogen ekonomisk politik och institutionella ramverk för den ekonomiska politiken, den ekonomiska tillväxten på lång sikt, offentliga budgeten och statsskulden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, samt gruppövningar, där studenten i mindre grupper får möjlighet att öva på att lösa och analysera utvalda makroekonomiska frågor och uppgifter, att ställa frågor om litteraturen, föreläsningar, aktuella makroekonomiska händelser etc. samt att utveckla sin presentationsteknik. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen. Undervisningsspråk: Engelska och eller svenska

Examination

Written examination.  Detaljerad information återfinns i studiehandledning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Barro, Robert J., Chu, Angus C., Cozzi, Guido, Barro, Robert J., (2017) Intermediate macroeconomics 1st edition

ISBN: 9781473725096, 1473725097

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.