Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs, 7.5 hp

International Financial Management - Fixed Income and Foreign Exchange Markets, 7.5 credits

730G82

Kursen är nedlagd. Ersätts av 770G30.

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 202019-202023 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 202019-202023 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2020) 202019-202023 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända samt genomgången Finansiell ekonomi, 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för en teoretisk och praktisk kunskap om penning-, obligations- och valutamarknader och de huvudtyper av finansiella instrument som det handlas med på dessa marknader.
 • självständigt analysera prissättning av räntor och valutor.
 • självständigt analysera risker som uppkommer och hanteras på penning-, obligations- och valutamarknader, samt tillämpa finansiella metoder för riskhantering inom ramen för dessa marknader.

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat följande:

 • Penning- och obligationsmarknaden i ett svenskt och internationellt perspektiv.
 • Prissättning av räntebärande instrument.
 • Räntebildning och avkastningskurvan i ett svenskt och internationellt perspektiv.
 • Risker och riskhantering på penning- och obligationsmarknaden.
 • Valutamarknader och marknadskonventioner beträffande valutor.
 • Prissättning av valutor och paritetsvillkor.
 • Risker och riskhantering på valutamarknaden med fokus på terminskontrakt och swappar.
 • Hantering av valutaexponering ur ett företags perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut samt genom projektuppgifter som genomförs under kursens gång. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projekt 0 hp U, G
DAGG Dugga 7.5 hp U, G

Övrigt

Huvudböcker:


Eun & Resnick (2020), International Financial Management, 9e upplagan, McGraw Hill.

ISBN: 9781260575316


Notera att det går bra att använda äldre upplagor av denna kursbok. Läsanvisningar till äldre upplagor kommer att ges.

Större delen av boken ingår i kursen.


Nyberg, Viotti & Wissén (2014), Penningmarknaden, 5e upplagan, SNS Förlag.

ISBN: 9781260575316


Större delen av boken ingår i kursen.


Litteratur som kommer att finnas tillgänglig via Lisam m.m:


Sveriges Riksbank (2016), Den svenska finansmarknaden.

Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport, senaste utgivna.Artiklar och andra utdrag kan tillkomma.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.